Hur märker vi att det blir bättre?

Actions
Loading...

Nyheter

2016-09-29

Hur märker vi att det blir bättre?

Nu finns det indikatorer som kan hjälpa till att följa upp samordningsförbundets verksamhet och hur den finansiella samordningen utvecklas lokalt, regionalt och nationellt.
 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under en längre tid arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta vad både deltagare och samordningsförbund uppfattar är resultatet av samordningsförbundets arbete. Efter ett gediget arbete har man landat i 15 kärnindikatorer med tillhörande utfallsmått. Tanken är att dessa indikatorer ska kunna användas för att mäta förändring över tid, både för enskilda samordningsförbund, men också på en aggregerad riksnivå. Indikatorerna kan även användas för att jämföra samordningsförbunds verksamheter för att kunna lyfta fram goda arbetssätt.

För att kunna fånga upp deltagares och förbundens upplevelser har man utarbetat fem enkäter. Dessa enkäter riktar sig till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse och parternas chefsgrupp. Enkäterna har testats och omarbetats i flera steg i samarbete med Örebro Universitet.

Exempel på frågor i enkäterna är till exempel: får stödet som ni ger ta den tid som behövs (personal), tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara (förbundschefer), har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer (styrelse). Respondenten får besvara frågan utifrån en sex-gradig skala, från ”inte alls” till ”helt och hållet”.  
Bild Jonas Wells

Jonas Wells

Från den 2 september i år har det varit möjligt för samordningsförbunden att börja använda sig av enkäterna. Att, med enkäterna, kunna följa utveckling över tid för det strukturella arbetet är nytt och det är ett genombrott i uppföljningsarbetet på förbundsnivå. Det enda undantaget just nu är den enkät som vänder sig till deltagare. Anledningen till detta är att NNS vill invänta ett svar från Datainspektionen om hur samordningsförbunden kan samla in avidentifierad data på individnivå på ett rättssäkert sätt. - Innan frågan är helt utredd så ska inte samordningsförbunden använda sig av deltagarenkäten, säger Jonas Wells, projektledare för Indikatorsprojektet.

NNS är ägare av instrumentet och kommer att noga följa användningen av det. Det är viktigt att förbunden inte formulerar om frågorna i enkäterna. – Om vi inte mäter samma saker så kommer indikatorerna inte att ge oss den nationella uppföljning eller de jämförelser som vi vill kunna presentera för våra förbundsmedlemmar och för politiken, säger Jonas Wells. Däremot så står det förbunden fritt att lägga till frågor. Förhoppningen är att så många förbund som möjligt kommer att använda sig av denna uppföljningsmöjlighet. Det gäller även de förbund som inte är medlemmar i NNS.

Det finns fortfarande en del frågor som behöver lösas ut och instrumentet kommer att behöva utvecklas och justeras över tid. Därför har en utvecklingsgrupp bildats. Det finns även en grupp som arbetar med att ta fram en användarmanual. Förhoppningen är denna ska vara klar senare i höst.

Länk: enkäter, slutrapport och mer information om indikatorerna

http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx

Länk: NNS rapportserie

http://nnsfinsam.se/skriftserie_2015_2.aspx

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).