Avslutad förstudie inom ESF

Actions
Loading...

Nyheter

2016-08-25

Avslutad förstudie inom ESF

Fortsatt projekt med Finsam föreslås
 

Under våren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedrivit en förstudie finansierad med medel från Europeiska socialfonden (ESF). Förstudien är nu klar och vad gäller finansiell samordning (Finsam) så föreslås fyra insatser för ett genomförandeprojekt inom ESF. Dessa handlar om att utveckla och sprida modeller och arbetssätt för långsiktig och hållbar myndighetssamverkan, främst till små och medelstora samordningsförbund. Förslag finns även på att samordningsförbundens struktur testas på två målgrupper; nyanlända och personer med psykisk ohälsa. Syftet är att sprida nya strukturer och arbetssätt för lärande och tillämpning på nationell nivå.  Även kompetensutveckling av samordningsförbundens personal inom utvalda områden föreslås.

Innan sommaren lämnades förstudierapporten in till ESF-rådet och i skrivande stund är det oklart vilken utlysning som ESF-rådet kommer att gå ut med och när i tid. – Vi har fått besked att det kommer utlysningstexter under tidig höst, mer än så vet vi inte just nu, berättar Carina Cannertoft, projektledare på SKL. Ett eventuellt genomförandeprojekt kommer att involvera samverkande parter och framför allt några samordningsförbund. Det kan komma att bli en väldigt snabb process när väl utlysningen kommer. – Det blir så klart en utmaning att få ihop det. Under förstudien har vi varit i kontakt med många förbund och det finns ett gediget engagemang förutvecklingsfrågor. Vi hoppas att det kommer att lösa sig på ett bra sätt.

En förstudie i tre delar

Framtidens välfärd - Fler vägar in är en förstudie finansierad med Europeiska socialfondsmedel. Förstudien har pågått mellan januari och juni 2016.  Syftet har varit att motverka utanförskap och främja kompetensförsörjningen i välfärdens organisationer. I förstudien finns tre delar; Finansiell samordning, Hållbart arbetsliv - socialsekreterarrollen i utveckling samt Breddad rekrytering. Delprojekten kan ses som delar av en sammanhängande helhet vilken ska stödja och rusta såväl enskilda individer som arbetsplatser så att de klarar den framtida kompetensförsörjningen inom svensk välfärd. Syftet med delprojektet Finsam har varit att öka kunskapen om och ge underlag för en strategisk diskussion hur den finansiella samordningens roll i framtidens välfärd kan utvecklas. Förstudien ska ge underlag och idéer till ett eller flera kommande projekt inom Europeiska socialfonden.

Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektägare till förstudien och arbetet med den del som rört Finsam har letts av projektledarna Carina Cannertoft från SKL samt Stellan Berglund, numera pensionerad förbundschef för samordningsförbundet Skellefteå Norsjö.

Carina Cannertoft och Stellan Berglund
Från vänster, Carina Cannertoft och Stellan Berglund

Andra utvecklingsområden inom Finsam

Förutom förslag på fyra insatser för ett eventuellt genomförandeprojekt så har man i förstudien identifierat ytterligare utvecklingsområden. Förslagsvis överlämnas dessa till samverkansparterna inom finansiell samordning som Nationella Rådet, samordningsförbunden, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) samt andra viktiga aktörer. Exempel på denna typ av frågor är att det behövs en ökad politisk förankring både på lokal, regional och nationell nivå. Det behövs även en ökad kunskap om samverkan med lokalt och regionalt näringsliv, civilsamhälle och medborgare. Andra exempel är förtydligande av Finsams uppdrag och ansvar när det gäller förebyggande insatser och fortsatt utveckling av det sektorsövergripande systemet för uppföljning (SUS). Även dessa utvecklingsområden är sedan tidigare kända och i många delar pågår redan ett utvecklingsarbete.

Rapport – Finsams roll i framtidens välfärd

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).