13 miljoner kronor fördelas ut till samordningsförbund runt om i landet

Actions
Loading...

Nyheter

2016-03-09

13 miljoner kronor fördelas ut till samordningsförbund runt om i landet

Samordningsförbunden har getts möjlighet att ansöka om extra medel för insatser riktade specifikt till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
 

För att ge många förbund möjlighet att intensifiera sitt arbete för dessa målgrupper har förbund kunnat ansöka om max en halv miljon kronor för behovsanalyser och plan för insatser och/eller aktiva insatser. För att stimulera till ökat engagemang för att förebygga att fler unga blir beroende av aktivitetsersättning har förbunden även kunnat söka medel för att finansiera insatser riktade mot unga i farozonen för aktivitetsersättning.

Ansökningstiden gick ut den 1 mars och Försäkringskassan har nu fattat beslut om vilka samordningsförbund och insatser som beviljas extra medel. Dessa insatser kommer att följas särskilt, bl.a. via det gemensamma uppföljningssystemet SUS. Samordningsförbunden ska avrapportera de planerade insatserna till Försäkringskassan senast den 31 december 2016.

Ansökning och beslut i siffror

  • 44 ansökningar som omfattar 47 olika insatser har inkommit
  • 3 ansökningar avser förbund som valt att gå samman om en insats
  • 28 av insatserna har beviljats medel helt eller delvis
  • 15 av de beviljade insatserna avser behovsanalys och plan
  • 17 av de beviljade insatserna avser finansiering av aktiva insatser för individ
  • Sökt belopp summerar sig till drygt 21 miljoner kronor
  • Drygt 12,9 miljoner kronor har fördelats

- Det har varit väldigt intressant att läsa de ansökningar som har kommit in, säger Irene Bergqvist som har ingått i den arbetsgrupp* som har gått igenom de inkomna ansökningarna. Det finns mycket kreativitet och vilja ute bland förbunden och ansökningarna ger en bild över hur man tänker. Lite oroande är det dock att så många ansökningar avser behovsanalyser och att man inte sedan tidigare har en tydligare bild av målgruppernas behov.

Nationella rådets arbetsgrupp håller på att ta fram ett stödmaterial för hur man kan genomföra behovsanalyser. Försäkringskassan kommer också under våren att tillhandahålla försörjningsmåttet och helårsekvivalenter på Finsams hemsida med förgrening ner till stadsdelar och valkretsar. Det kan användas som en del i behovsanalysen.

- Några av ansökningarna har varit särskilt intressanta och vi ska se över om det är möjligt för oss att från nationellt håll följa de insatserna särskilt, avslutar Irene Bergqvist.  

Efter Försäkringskassans medelstilldelning till samordningsförbunden inför 2016 återstod knappt 13 miljoner i inte fördelade medel. Anledningen var att mer statliga medel tillförts samordningsförbunden för 2016 och att kommuner och landsting/regioner inte fullt ut kunnat svara upp mot den möjliga statliga medelstilldelningen per förbund. Några nya förbund kommer dessutom att starta sent under 2016 och budgeteras därför för statliga medel endast för del av året.

De inte fördelade medlen har gett Försäkringskassan möjlighet att på försök rikta statliga medel direkt till målgrupper som är särskilt omnämnda i budgetpropositionen för 2016. Där framgår att mer statliga medel tillförs samordningsförbunden för att fler förbund ska kunna bildas och för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna samt unga med aktivitetsersättning.

* I arbetsgruppen har ingått representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).