Nyanländas hälsa i fokus

Actions
Loading...

Nyheter

2017-09-05

Nyanländas hälsa i fokus

En ny rapport beskriver hälsosituationen bland nyanlända och tydliggör rekommendationer för en hälsofrämjande etablering. Samordningsförbunden nämns som viktiga aktörer.
 

Samverkan för en hälsofrämjande etablering
 
Hur mår personer som migrerat till Sverige? Vilken betydelse har
hälsan för möjligheterna att etablera sig mot arbete eller studier? Och vad behöver man ta fasta på för att främja etableringen av nyanlända? Dessa frågor ställde sig arbetsgrupp ” Fokus hälsa” som verkar centralt, med uppdrag att utveckla samarbete mellan berörda parter kring frågor som berör ett hälsoperspektiv i relation till nyanländas etablering. Resultatet blev skriften ”Nyanländas hälsa – en sammanställning utifrån ett urval rapporter”.

Skriften är ett bidrag till ökad förståelse av målgruppens förutsättningar och behov, och förhoppningen är att den ska vara till nytta för bland annat samordningsförbunden och dess medlemmar.

I rapportens förord skriver Roy Melchert ordförande i Samverkansdelegationen och enhetschef på avdelningen Integration och etablering på Arbetsförmedlingen att uppgiften att skapa en hälsofrämjande etablering för personer som nyligen kommit till Sverige åligger inte en aktör. Många aktörer vill och kan också bidra till denna uppgift. Ofta handlar det om generella och övergripande åtgärder som når alla, för att undvika att ohälsa uppstår. I vissa fall handlar det om att nå personer med en redan utvecklad ohälsa. Insatserna kräver samarbete mellan flera aktörer

Sammanställning hälsoläget bland nyanlända

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).