Finsam i Almedalen 2015

Actions
Loading...

Nyheter

2015-07-03

Finsam i Almedalen 2015

Sedan 2010 har Nationella rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och enskilda samordningsförbund tillsammans arrangerat möten under Almedalsveckan.
 

SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för frukost- och lunchseminarierna. Nedan kan du ta del av rapporteringen från Finsamarrangemangen.

Finsams program

Rapportering från Almedalsveckan

Fredag

Frukostseminarium: PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND – Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

Medverkade gjorde

Riksdagsledamöterna Tomas Eneroth (S) Lotta Finstorp (M) Emma Carlsson Löfdahl (FP) Ali Esbati (V)

Bild på Ali Esbati (V), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Lotta Finstorp (M) och Tomas Eneroth (S)

Från vänster Ali Esbati (V), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Lotta Finstorp (M) och Tomas Eneroth (S)

Seminariet tog sin avstamp från den nyligen gjorda utredning och kartläggning av Finsam som riksdagens socialförsäkringsutskottet initierat. Tre av riksdagsledamöterna sitter i soc förs utskottet och Vänsterns ledamot återfinns i arbetsmarknadsutskottet.

Riksdagsrapporten har gett politiken en viktig utgångspunkt för vad som kan och bör göras framöver i den finansiella samordningen. Genom rapporten har Finsamfrågorna verkligen lyfts och det blir aldrig mera möjligt att ”gå tillbaka” till den ganska diffusa bild av Finsam som kanske varit dominerande i riksdagen. Rapporten utgör råd och vägledning för hur Finsam kan utvecklas och förtydligas framöver. En stark känsla när man lyssnar på deltagarna, är dock en bred samstämmighet kring Finsam oavsett partiläger.

Nästa samtalspunkt var kring Finsams stora variationer av verksamheter och fördelarna med att lägga ut ”generella uppdrag” till samordningsförbunden. Komplexiteten och skillnaderna mellan förbund gör dem olika förberedda för nationellt utpekade uppdrag. Samtidigt som vissa uppdrag verkligen skulle lämpa sig att Finsam tog sig an. Om framtiden medför mer enhetliga uppdrag till förbunden, behövs ju även att finansiell samordning finns i varje kommun.

Spänningen mellan lokala initiativ och nationella uppdrag diskuterades därefter. Staten behöver mera se Finsam som en viktig arena för att lösa eller medverka till att lösa vissa behov och problem. Men även t ex primärvården måste involveras i samordningsförbundens verksamhet än vad som är det vanliga idag. Regelverk, t ex hos Arbetsförmedlingen, skulle behöva ses över för att tydliggöra myndigheternas egna roller samt förutsättningar för samverkan.

Slutligen, på frågan om hur framtiden kan och bör se ut, trycktes på att Finsam får långsiktiga förutsättningar, såväl för finansiering men även för inriktning och innehåll i uppdraget. Det behövs en tydligare inriktning för verksamheterna, men dit är det en bit kvar. Det finns gråzoner kvar när det gäller myndigheternas ordinarie uppdrag och vad som ska göras i ordinarie samverkan mellan parterna, här behövs förtydliganden. Ett utökat samarbete med den ideella sektorn bör också eftersträvas.

Tomas Eneroth ansåg att det är angeläget att hitta en modell för verksamheten som beskriver vad som är huvuduppdraget. Han slog ett slag för mer enhetlighet och att det inte spretar för mycket runt om i landet. Emma Carlsson Löfdahl tog upp den stora frågan: hur ser det ut i nästa led för deltagaren, vad rehabiliteras man till?!

 

Torsdag

Frukostseminarium: HÄR SKAPAS NYA JOBB! – Ny och kompletterande hållbar arbetsmarknad

Medverkade gjorde

Hans Troedsson Samordningsförbundet DELTA, Hisingen- Göteborg, Birgitta Nylund, Finsam Gotland & Coompanion, Anna Olsson och Johan Karlsson, Gotland Skog och Miljö samt Hanna Westerén (S), näringsutskottet, Riksdagen.

Bild Hans Troedsson, Hanna Westerén, Birgitta Nylund, Anna Olsson och Johan Karlsson

Från vänster Hans Troedsson, Hanna Westerén, Birgitta Nylund, Anna Olsson, Johan Karlsson.

Samordningsförbundet Delta har utvecklat en modell som skapar en större arbetsmarknad med fokus på arbetslivets behov. Genom att ta hand om ”dolda” arbetsuppgifter kan den ordinarie personalen ägna sig åt sina kärnuppgifter.

Kommunen avsatte medel för 50 tjänster och efter många hinder på vägen och diskussioner med så väl arbetsgivare i kommunen och fackliga företrädare så blev man överens om tjänster med b avtal.  Arbetet började 2013 och för att få mer fart i frågorna tillsattes en politisk styrgrupp då man från politiskt håll såg det som en viktig fråga att stödja personer att komma in på arbetsmarknaden.

Under ett års tid har 35 personer kommit i arbete. Personerna som har fått arbete är tillfreds att komma in i ett sammanhang och ha en ordinarie lön. Arbetsplatserna uppskattar sina nya kollegor som underlättar arbetet.

Drygt 60 nya arbeten har skapats på Gotland genom arbetsintegrerande företag. Det är riktiga arbeten med avtalsenliga löner. Men resan från att starta ett socialt företag som erbjuder så väl arbetsträning som leder till ordinarie tjänster har tagit tid och det behövs ett stort mått av tålamod.

Den största utmaningen är att sprida kunskap om vad ett socialt företag är och vad de kan erbjuda till så väl myndigheter, arbetsgivare, intresseorganisationer. Det är det stödet som Samordningsförbundet Gotland har bidragit till.

När Johan kom in i Gotland skog och miljö var han arg och bitter, men fick ett bra bemötande. I dag genomför han många olika arbetsuppgifter och sitter i styrelsen för företaget. – ”Livet är helt annorlunda och jag är glad och tycker det är roligt att gå till mitt arbete”.

- ”Innan jag kom med i arbetsträningen så vågade jag knappt gå utanför dörren, i dag har jag till och med tagit körkort på att använda motorsåg”, säger Anna.

Ett stort steg har tagits då de står på Sveriges största scen att prata i Almedalen och har egen försörjning.

 

Onsdag

Vid Finsam:s andra lunchseminarium samtalade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Anna Hård af Segerstad från SKL om UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP med underrubrik Ett samtal om mål, vilja och möjligheter Moderator var Ola Andersson, förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA.

Bild Anna Hard och Ylva Johansson

Från vänster Anna Hård af Segerstad och Ylva Johansson

Samtalet om unga som behöver extra stöd för att nå egen försörjning fördes inför ett fullsatt lunchseminarium.
- Man måste samverka. Finsam är en viktig aktör, inledde Ylva Johansson samtalet.

Båda var överens om vikten av att sprida de goda erfarenheter som finns inom Finsam. Men också att mer kan göras.

-  Att samverka är jättebra och det är jättepositivt att 282 kommuner nu har skrivit på att i samverkan med Arbetsförmedlingen analysera ungdomsarbetslösheten, sa Anna Hård af Segerstad.

Samordningsförbunden fick ett uppdrag av arbetsmarknadsministern: Beskriv än mer tydligt varför Finsam är bra och visa på de systemfel som idag finns. Det är bara att ta tag i den bollen!

 

Onsdagens frukostmöte bar rubriken SAMVERKAN KRING ETT BOSTADSOMRÅDE Det handlar om arbete, hälsa och integration

På frukostmötet presenterade Samordningsförbundet Halland den framgångsrika satsningen SALUT HALLAND. Projektet har utgått från den belastade stadsdelen Andersberg i Halmstad och haft fokus på samverkan för att öka integration, hälsa och tillgång till arbete i området.

Bild Petter Larron och Amir Kaderland

Från vänster Petter Larron, ordförande i projektet styrgrupp och Amir Kaderland, projektledare

Projektledaren Amir Kaderland beskrev projektets utveckling, där man tagit tag i deltagarnas och systemets dilemman för att utveckla projektet och öka integration och delaktighet hos invånarna i Andersberg. Exempel som gavs på deltagarnas dilemman var att de har svårt att navigera sig i systemet och att systemet har svårt att se och förstå deltagarnas resurser.

Några av projektets framgångsfaktorer har varit att arbeta utifrån gruppverksamheter med individen i fokus, bemötande och kulturkompetens. En annan viktig framgångsfaktor har varit samverkan mellan myndigheterna med team med olika professioner. Amir Kaderlag tryckte även på vikten av tillgänglighet:

- Vi har skapat ett sammanhang där individen stått i fokus i gruppform och med individuellt stöd, sade han.

I slutet av seminariet lyftes frågan om spridning av projektets resultat och metoder. Flera åhörare uttryckte intresse av att få höra mer om det framgångsrika projektet.

 

Tisdag

Veckans första lunchseminarium gick av stapeln i strålande solsken. Rubriken var VI HAR ALDRIG HAFT ETT BÄTTRE TILLFÄLLE! Om samverkan kring integration.

Björn Jansson hälsade välkommen i egenskap av regionråd och regionstyrelsens ordförande, Region Gotland samt ordförande för samordningsförbundet FinsamGotland.

Medverkade gjorde

Bernt Lundqvist Migrationsverket, Per Ibertsson Arbetsförmedlingen, Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan och Jenny Lennhammar Region Gotland samt Kerstin Alnebratt moderator.

Bild på Kerstin Alnebratt, Bernt Lundqvist, Per Ibertsson, Anna-Lena Rosendahl och Jenny Lennhammar

Från vänster:  Kerstin Alnebratt, Bernt Lundqvist, Per Ibertsson, Anna-Lena Rosendal, Jenny Lennhammar

Under ledning av moderator Kerstin Alnebratt samtalade panelen kring angelägna frågor om integration och samverkan mellan myndigheter för att möjliggöra en smidig och snabb integration. Kompetens flödar in i landet och Kerstin Alnebratt inledde med orden att Sverige ska vara bäst på att ta emot. Det är till fördel inte bara för den nyanlände utan också för att det ger konkurrensfördelar sett till Sveriges roll i världen. I genomsnitt tar etablering i det svenska samhället sju år och berörda myndigheter arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller.

Migrationsverkets prognos är att det kommer cirka 80 000 asylsökande 2015 och Bernt Lundqvist berättade om arbetet med att korta väntetiden för de asylsökande och det samarbete som sker med Arbetsförmedlingen och kommunerna. Anna-Lena Rosendahl berättade att Försäkringskassan i första hand träffar målgruppen vid besök på Servicekontor för att söka ID-handlingar. Arbetsförmedlingen tar över när personen har fått uppehållstillstånd och Per Ibertsson berättade om etableringsplanen för två år som görs tillsammans med den berörde. Bernt Lundqvist sammanfattade processen som att 1) Migrationsverket tar emot, 2) Försäkringskassan hjälper till med ID-handlingar, 3) Arbetsförmedlingen tar över den praktiska delen av etableringen.

Seminariedeltagarna fick höra om den avsiktsförklaring som Migrationsverkets generaldirektör har tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Syftet är att myndigheterna ska samverka bättre för att underlätta målgruppens etablering i det svenska samhället.  Det ska gå snabbare och bli enklare för individen. Anna-Lena Rosendahl berättade att det pågår ett pilotprojekt i linjen på fyra orter i landet under 2015 med syfte att målgruppen ska hitta alla myndigheter samlade och slippa vandra mellan myndigheterna.

Jenny Lennhammar berättade hur man arbetar med frågan på Gotland och lyfte fram den avsiktsförklaring om samverkan som finns mellan Region Gotland, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. För Gotland handlar det om 250 asylsökanden per år och avsiktförklaringen behandlar bostäder och arbetsplatser. Däremot finns inget uttalande om någon samordningsroll vilket gör att regionen och Arbetsförmedlingen i någon mån famlar kring lösningar.

Avslutningsvis ställde moderatorn en fråga till panelen om samordningsförbundens roll i det myndighetsgemensamma arbetet med att ge stöd till målgruppen nyanlända. Av svaren att döma saknas en gemensam syn på hur samordningsförbunden kan verka som en arena för att underlätta samverkan i denna fråga. Alla är dock överens om att samverkan mellan myndigheterna är en förutsättning för att underlätta målgruppens resa med etablering i det svenska samhället.

 

Finsam:s andra frukostmöte hade rubriken UPPDRAG: EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA ”Alla är inte lika – alla passar inte i storlek 38”. Frukostmötet var som vanligt välbesökt och deltagarna fick höra om insatserna ”Alla är inte lika – alla passar inte i storlek 38” som genomförts av Finsam Gotland och om Jobbagenter i Haninge med koppling till Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Greta Henriksson samordnare Finsam Gotland

Från vänster teckentolk och Greta Henriksson, samordnare Finsam Gotland

Greta Henriksson, samordnare på Finsam Gotland berättade om den bemötandeutbildning som genomförts med hjälp av (H)järnkoll. Sammanlagt har 1 000 personer deltagit i utbildningen som ägt rum under tretton halvdagar, fler utbildningar efterfrågas. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna grundkunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vad det kan innebära på en arbetsplats. Utbildningen har varit öppen för alla genom annonsering i lokalpressen. Genom Inger, Marie och Jan-Erik fick vi ta del av en kortvariant av utbildningen.

Inger M Johansson hjärnkoll

Inger M Johansson, (H)järnkoll

Inger M Johansson från (H)järnkoll delade med sig av sina upplevelser av att känna sig annorlunda, att försöka göra rätt men ändå blir det fel. Vi fick följa med Inger på en resa från hennes tidiga barndom och höra om hennes behov av en egen hörna att dra sig tillbaka till när omvärlden känns splittrad.

Marie Lundahl, specialpedagog vid särskolan, pratade om det komplexa i att koppla ihop inifrånperspektivet med samhällets regler för socialt samspel. Vi möter hela tiden personer som vi behöver samspela med och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära en stor utmaning i att tolka sinnesintryck och tänka ut helhetsperspektiv. Jan-Erik Eriksson som också, med koppling till särskolan, deltagit i utbildningsinsatsen, liknade energin hos en person med Aspbergers Syndrom med bensinförbrukningen för en stor amerikanare. Bensinen tar slut halvvägs till mål/energin räcker bara till lunchtid.  Jan-Erik pratade om vikten av struktur för att spara på energin. I arbetslivet behövs tydliga ramar för vad som ska uppnås, under vilken tid och med även tillsammans med vem.

Peter Andersson jobbagent Haninge kommun

Peter Andersson, Jobbagent Haninge kommun

Avslutningsvis berättade Peter Andersson om sitt arbete som JobbAgent vid Haninge kommuns arbetsmarknadsenhet. Tjänsten finns inom Ungdomsteamet som startade som en insats finansierad av Samordningsförbundet Östra Södertörn men nu är implementerad i ordinarie verksamhet. Peter är en av två jobbagenter och totalt arbetar åtta personer med att ge stöd till ungdomar med diffus problematik. I jobbagenterna uppdrag ingår att skapa långsiktiga relationer med arbetsgivare och man har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Jobbagenterna rör sig på företagens arenor genom att delta och medverka på frukostmöten, nätverk med mera. Genom kontakt med Rotary har man genomfört ett mentorskapsprogram. Cirka 300 ungdomar per år får stöd och av dessa får cirka 65 procent fotfäste i arbetslivet.

 

Måndag

Bild Maja Bremell och Annika >Brännberg

Från vänster Maja Bremell och Annika Brännberg

Unga som varken arbetar eller studerar var rubriken för Finsam:s första frukostmöte. Annika Bremberg och Maja Bremell från projektet DISA, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA och Fia Björde från Second Chance School i Norrköping berättade och delade med sig av sina erfarenheter. Berättelserna handlade om hur vi aktivt kan stötta unga till aktiviteter, studier eller arbete när psykisk ohälsa eller arbetslöshet gör att unga behöver extra stöd för att nå egen försörjning.

Mer information om
DISA

Mer information om
Second Chance School

 

Bild Catarina Deremar och Maja Bremell

Från vänster Catarina Deremar, ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län och Maja Bremell från projektet DISA, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Liksom tidigare år har Finsam också ett bemannat tält på Hamnplan.  

Vid tältet informerar personal från samordningsförbund, Nationella rådet/arbetsgruppen och Nationella nätverket för samordningsförbund om Finsam och förbundens verksamhet. Eftersom besökarna i Almedalen kommer från vitt skilda platser finns ett stort intresse av att få ta del av Finsam:s verksamhet runt om i landet.

Se alla planerade

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).