Finsamprojekt i Malmö ”Kunddriven verksamhetsutveckling”

Actions
Loading...

Nyheter

2018-03-05

Finsamprojekt i Malmö ”Kunddriven verksamhetsutveckling”

Projektet ”Kunddriven verksamhetsutveckling” startade den 1 oktober 2017 i Malmö. Projektet finansieras genom finansiell samordning via samordningsförbund*.
 

Målet med projektet är att förbättra samverkansformerna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, med fokus på kontaktmöten, överlämningsmöten och gemensam kartläggning på begäran av Arbetsförmedlingen.

För att få fram kundernas behov och deras upplevelse av mötena har man använt intervjuer som metod och ska utifrån dem skapa förbättringsförslag. Förbättringsförslagen ska därefter testas i en pilot med början den 1 mars. I piloten kommer löpande intervjuer att genomföras för att hitta ytterligare förbättringar. Ramona Lindholm, personlig handläggare på Försäkringskassan och Jeanette Arani handläggare på Arbetsförmedlingen är de som tillsammans ansvarar för projektet.

I projektet har man analyserat 265 ärenden, intervjuat 30 kunder, 25 arbetsförmedlare och 40 personliga handläggare.

Intervjuer för att få ett nu-läge

Ramona Lindholm och Jeanette Arani

Ramona Lindholm och Jeanette Arani

För att få fram ett utgångsläge för förbättringar intervjuade man personer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade genomfört möten med tidigare.

– Alla personer vi kontaktade var intresserade av att ställa upp. De svar vi fick var att man upplevde att bemötandet var gott och informationen bra, men att syftet med mötet kändes oklart och man visste inte vad man kunde förvänta sig av mötet. En annan viktig information var att de upplevde att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte var sampratade och kunde ibland ha ett mindre bra förhållningssätt mot varandra under mötet, säger Ramona Lindholm.

En viktig slutsats som Ramona och Jeanette kunde dra av intervjuerna var att mötena måste individanpassas mer, de måste gå från att ge allmän information till att anpassas utifrån varje persons behov.

– Utgångspunkten måste vara att se vad kunden kan göra för att komma närmare en anställning, att starta en omställningsprocess hos individen så tidigt som möjligt för att vara så förberedd som möjligt när man inte längre får sjukpenning, säger Ramona Lindholm.

Förbättringar

Efter kartläggningen samt analyser av intervjuerna började man att se över vilka förbättringar som kan prövas i piloten.

 För att möta upp efterfrågan av mer individanpassade möten kommer man testa, att i samband med kallelsen till mötena alltid ha en telefonkontakt där handläggaren på Försäkringskassan hämtar in information om till exempel nuvarande arbetsuppgifter, utbildningsbakgrund och om kunden har några idéer om vad man vill jobba med.

– På det sättet kan jag som arbetsförmedlare redan innan mötet förbereda och fundera över vilka insatser som kan vara aktuella för kunden. För arbetsförmedlaren gäller det att se möjligheter och motivera kunden att komma närmare en anställning. Vår uppgift är att matcha och coacha, säger Jeanette Arani.

– Vi har också valt att i piloten ha specialiserade handläggare som har hand om mötena. Vi såg att många handläggare hade få möten vilket ledde till att de inte fick någon rutin av dem. I piloten är det  utsedda handläggare, som tar hand om alla mötena, och på det sättet blir vana att driva dem och har samma förhållningssätt i dem, säger Ramona Lindholm.

Olika syften i de olika mötesformerna

För kontaktmötena är det viktigaste förbättringsområdet att göra dem mer individanpassade och att förbereda personerna på en omställning samt informera om vilka rättigheter och möjligheter kunden har under tiden fram till dag 180 i rehabiliteringskedjan.

När det gäller överlämningsmöten gäller det att säkerställa att få en bra övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Här har vi sett att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kunden har olika syn på vad arbetsförmåga innebär. I dessa möten är det viktigt att arbetsförmedlaren motiverar kunden att se möjligheter och att handläggaren från Försäkringskassan får personen att förstå att det inte längre finns rätt till sjukpenning, för att vi ska kunna gå vidare, säger Jeanette Arani.

I projektet tar man också med Gemensam kartläggning i sin analys. Här fokuserar man på de mötena som sker på begäran av Arbetsförmedlingen, och inte de som initieras av Försäkringskassan (vilket är vanligast). Projektet har sett ett behov av att öka kunskapen om denna metod, men också förbättra identifieringen av rätt målgrupp för metoden.

När det gäller Gemensam kartläggning har man valt att rikta sig till de personer som har aktivitetsstöd på heltid och som är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program, men är sjukskrivna i viss omfattning, med syfte att få dem att kunna trappa upp till en högre tjänstgöringsgrad och utöka sin arbetsförmåga.
 
Slutligen kan Ramona Lindholm och Jeanette Arani konstatera att man i projektet tar tillvara det som redan fungerar och göra mer av det, samtidigt som man kan förfina, effektivisera och individanpassa mötena.

– Det handlar inte om att ha fler möten, utan om att identifiera dem som gör nytta, öka kvalitén på dem och bli bra på de olika mötesformerna för att använda våra resurser på ett effektivt sätt.

– Vårt arbete går också i linje med vad socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger i sitt nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring. Där anser hon att stödet för individen måste förbättras och att dialogerna mellan aktörerna i en sjukskrivning måste fungera bättre än idag.

Mer att läsa:

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessenDelårsuppföljning av projektet

Kort om det olika mötesformerna

Kontaktmöte – Försäkringskassan kallar till ett möte där Arbetsförmedlingen deltar. Mötet är för personer som har varit sjuka i 90 dagar och där det finns risk för att hen inte kommer tillbaka till sitt ordinarie arbete efter 180 dagar. Syftet är att förbereda personen för en omställning till ett nytt arbete.

Överlämningsmöte – Försäkringskassan kallar till ett möte där Arbetsförmedlingen deltar. Mötet är för den som inte längre har rätt till sjukpenning eller får avslag på sjuk- eller aktivitetsersättning. Syftet med mötet är att säkerställa en bra övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Gemensam kartläggning – Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan kallar till ett möte. Tillsammans med personen går man igenom vilka stöd det finns för att kunna arbeta och tar fram en plan för aktiviteter, ”förstärkt samarbete”. Under tiden får hen ersättning från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Eva-Marie Wulff

Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).