Finsamkonferensen 2018

Actions
Loading...

 

Finsamkonferensen 2018

Datum: Apr 17, 2018 - Apr 18, 2018
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, (vid centralstationen), Göteborg

Ett hållbart samhälle genom samverkan

2018 års nationella konferens i Göteborg 17-18 april

Den nationella FINSAM-konferensen som årligen arrangeras av Nationella rådet genomförs nästa år tillsammans med de fyra samordningsförbunden i Göteborg.

Samhället är i förändring och står inför utmaningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs samverkan.

I december 2017 kommer en inbjudan till ett spännande program, men passa på att spara datumet i din kalender redan nu!

Var: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, (vid centralstationen), Göteborg
När: 17-18 april 2018

Program

Program anmälan Finsamkonferensen 2018

Föreläsarnas presentationer.

Dag 1

Svensk välfärd i en värld i förändring - om konsten att göra synvändor och värna den sociala hållbarheten
Hans talar om vår tids stora samhällsomdaning där det lokala flätas ihop med det globala, statens roll förändras, det sociala kontraktet luckras upp och det civila samhället tudelas. Det räcker därför inte att göra mer och bättre utan att tänka på ett nytt sätt och göra annorlunda. FNs globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) kan härvidlag visa sig utgöra ett viktigt transformativt verktyg.

Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier, Malmö Högskola

09.45 Hans A -Svensk välfärd

Likabehandling och mångfald 2.0 Välkommen till en helt ny global värld

Människan har inte bara rötter vi har fötter. Det är i vår ständiga rörelse som vi blir till. Edna Eriksson har under många år arbetat med mänskliga rättigheter från en rad olika utgångspunkter. Hon arbetar idag på Kulturrådet för att få in mänskliga rättigheter som starkare utgångspunkt för verksamhetsutveckling inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Edna Eriksson, Kulturrådet

Styrning, kontroll och misstro? 

Den offentliga sektorns val av organisering och styrning har länge varit föremål för diskussion. I dag är det många inom välfärdssektorn som upplever att allt mer tid, energi och resurser går åt att producera granskningsrapporter och utvärderingsunderlag. En fråga som alltmer kommit att aktualiseras är: Hur kom vi att hamna här?

Tom S. Karlsson, fil.dr. Universitetslektor i offentlig förvaltning

Styrning, kontroll och misstro

Har fysisk aktivitet effekt på hjärnan?

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till böckerna Hjärnstark och Hälsa på recept berättar om vilka effekter träning har på hjärnan enligt den senaste hjärnforskningen.

Valbara seminarier, dag 1

Hälsosteget

Hälsosteget syftar till att deltagare ska öka sin aktivitetsförmåga för att bli redo att återgå, ta ett arbete eller studera eller göra en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Insatsens målsättning är att öka hälsolitteracitet, aktivitets- och funktionsförmågan hos deltagare.

Seminarieledare: Marielle Paulin, Elin Fäldt

Hälsosteget

Bristande samordning och liten förståelse – En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap.

Det finns ett reellt behov av att inte enbart ha ett individperspektiv när det gäller rekryteringen av individer i utsatta grupper, utan också öka vår kunskap om och förståelse för hur arbetsgivare resonerar kring de här frågorna. Intervjuer med arbetsgivare visar att den offentliga sektorn här har en central roll. Men på vilket sätt? Fredrik Östberg, chef på Rusta med erfarenhet av social hållbarhet och breddad rekrytering delar med sig av sina tankar om värden på arbetsplats och företag. Framgångsfaktorer och fallgropar.

Seminarieledare: Fredrik Östberg, butikschef, RUSTA och Tom S. Karlsson, fil.dr. Universitetslektor i offentlig förvaltning

Bristande samordning och liten förståelse

Genuskompassen

Ett operativt stöd för att arbeta jämställt i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i linje med regeringens jämställdhetspolitiska mål. Målet: att undvika att göra som vi alltid gjort, då vi annars riskerar att bidra till att upprätthålla de strukturer och normer som gör det ojämställt.

Seminarieledare: Medarbetare från förbunden Insjöriket, Sof Centrum och Sof Väster

Brev 1 Genuskomp 2018

Balder Premiär – Ett MUCF-projek

Hur kan samverkan mellan myndigheter, civila samhället och privata näringslivet arbeta med nyanlända, där målet är arbete och integration? Ta del av upplägg, metoder och erfarenheter inom projektet, där målet är att nå hållbara lösningar för unga vuxna med utländsk bakgrund som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Seminarieledare: Projektledare Tristan Troby och Marcus Hermansson, VD på Business Performance

Balder Premiär

Rätt stöd ger jobb – en effektutvärdering av insatser för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick 2013 ett gemensamt regeringsuppdrag att effektutvärdera hur arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning kan göra det möjligt för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet genomfördes i samarbete med 25 utvalda kommuner i hela Sverige. Sammanfattningsvis visar studien att arbetslivsinriktad rehabilitering riktad mot unga med aktivitetsersättning ger resultat. I det här passet presenteras resultaten från studien.

Seminarieledare: Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan

Johanna Thagemark

Koordinator i samverkan

Koordinator i samverkan – KIS skall med utgångspunkt i öppenpsykiatrin verka för att stärka samverkan på organisatorisk nivå mellan de samverkande parterna inom Samordningsförbundet. KIS skall underlätta kommunikation mellan enheter i samverkan och vara en kanal för ömsesidig information.

Seminarieledare: Tine Winther, rehabkoordinator, Psykiatrimottagningen Gamlestaden

Koordinator i samverkan

Dag 2

ISF:s utvärdering av samordningsförbunden

Utvärderingen omfattar samordningsförbundens verksamhet och organisering samt mätbara effekter av förbundens verksamhet. Går det att utvärdera effekterna av verksamheten? Hur ser utmaningarna ut?

Ann-Christin Jans, Projektledare, Avdelningen för sjukförmåner, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF):

Utvärdering samordningsförbundens verksamhet

Dags för en faktabaserad Sverigebild - Exemplet Gotland

På Finsamkonferensen 2017, visade Staffan Landin hur visualisering av statistik och en utgångspunkt i fakta kan hjälpa oss att förstå världen, omkullkasta myter och fördomar och ge oss en mer positiv och realistisk bild av utvecklingen i världen. Nu är det dags att rikta fokus mot Sverige. Hur faktabaserad är bilden av utvecklingen i Sverige, i länet, kommunen eller staden? Finsam Gotland har tillsammans med Staffan påbörjat arbetet med att ta Hans Roslings arv vidare i ett nationellt och lokalt perspektiv och presenterar ett nytt pilotprojekt med syfte att stärka en faktabaserad Sverigebild.

Staffan Landin, skribent och föreläsare med bakgrund på FN:s utvecklingsprogram och Hans Roslings stiftelse Gapminder, i samarbete med Finsam Gotland.

Unga som varken studerar eller arbetar

Uppdraget är att främja samverkan på nationell, regional och lokal nivå. I uppdraget ingår även att öka kvaliteten i insatser samt att utveckla former för ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt utifrån slutredovisning som sker den 28 februari 2018. Inger Ashing, Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken kan arbeta eller studera

Chance 2 Chang

En möjlighet till nystart i livet för unga vuxna, 18-25 år, som hamnat i svårigheter pga. socialt utanförskap. Ofta har de erfarenhet av droger och kriminalitet. De som deltar står långt från samhällets system och har svårt att förändra sin situation på egen hand. Genom Chance 2 Change får de unga stöd att vända sina liv med målet att börja arbeta eller studera.

Maria Authén, samordnare och Robert Jensen, vägledare, Förebyggarcentrum, Västerås Stad

Chance 2 Change

Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsdelegationen har under snart två år haft regeringens uppdrag att arbeta för att utveckla styrningen av offentlig sektor, välfärdstjänster som bedrivs hos kommuner och landsting med inriktning på vård, omsorg och skola, så att den bättre tar tillvara den stora potential som finns i medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Sedan december 2017 har uppdraget utvidgats till att även omfatta statliga myndigheter. Delegationens uppdrag handlar om att utreda, analysera och lämna förslag och rekommendationer som ska leda till förändringar. Det handlar om att arbeta utåtriktat för att främja utvecklingen av en mer tillitsbaserad styrning och ledning genom samtal och dialog med framförallt kommuner och landsting.

Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen

TillitsdelegationenNY

Valbara seminarier, dag 2

För en hållbar samverkan bortom projekttiden – att utveckla genom ESF-projekt

Samordningsförbunden och socialfonden har gemensamt som mål att fler ska få tillträde till, hålla sig kvar i eller återvända till arbete. Hur arbetar vi med olika roller tillsammans för att nyttja de möjligheter socialfonden ger att utveckla struktur och individ? Kom och lyssna på och diskutera med Sjuhärads samordningsförbund och Svenska ESF-rådet!

Seminarieledare: Anna Fagefors, förbundschef, Sjuhärads samordningsförbund, Pernilla Knutsson, biträdande förbundschef och projektledare, Sjuhärads samordningsförbund, Anderas Larsson, programchef, Svenska ESF-rådet

Hållbar samverkan ESF rådet

Tillitsdelegationen, Tillitsbaserad styrning och ledning — ett sätt att stimulera samverkan 

Delegationens uppdrag handlar om att utreda, analysera och lämna förslag och rekommendationer som ska leda till förändringar. Det handlar om att arbeta utåtriktat för att främja utvecklingen av en mer tillitsbaserad styrning och ledning genom samtal och dialog med framförallt kommuner och landsting. Dagens seminarium handlar om hur tillitsbaserad styrning och ledning kan vara ett sätt att stimulera samverkan mellan olika parter med brukarens behov som utgångspunkt.

Seminarieledare: Laura Hartman, Tillitsdelegationen

Tillitsdelegation

MSBH – Mera Svenska Bättre Hälsa

MSBH riktar sig till personer med försörjningsstöd som inte kunnat tillgodogöra sig ordinarie SFI-undervisning och som behöver stöd för att på sikt kunna återgå till studier eller arbete.
Problemet är att alla individers behov i dagsläget inte tillgodoses inom ramen för SFI. Detta får negativa konsekvenser för den enskildes framtida hälsa och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.
Orsaker till problemet handlar om individuella faktorer som exempelvis vilken utbildnings-bakgrund individen har samt individens hälsostatus och sociala situation under den första tiden i Sverige. Härutöver tillkommer bostadsbrist och SFI-organisationens oförmåga att möta gruppens behov. MSBH arbetar med de individuella faktorerna på ett framgångsrikt sätt.

Seminarieledare: Åsa Callesen, samordnare, MSHB

MSBH Mera SvenskaNY a

Tjänstedesign – Användare medarbetare samskeppar bättre offentliga tjänster

Samordningsförbunden i Värmland har gemensamt beslutat att utveckla samverkan med hjälp av Tjänstedesign dvs att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Tjänstedesign handlar om att fokusera på behov, snarare än lösningar. Att skapa insikter, snarare än antaganden. Att ha fokus på verkligheten, snarare än verksamheten. Att testa, snarare än diskutera. Kompetensen finns i Experiolab en utvecklingsenhet inom Landstinget i Värmland.

Seminarieledare: Ulrica Sandzén, förbundschef, Samordningsförbundet BÅD-ESÅ

Tjänstedesign

Indikatorernas första nationella resultat: Kan vi se tydliga tecken på framsteg för den finansiella samordningen?

Nyligen kom resultatet efter den första nationella mätningen av indikatorer för den finansiella samordningen. Mätningen bygger på reell data, från många samordningsförbund, med ett kvalitetssäkrat instrument. Varmt välkommen att värdera vad som redan nu gör skillnad och diskutera hur vi tillsammans går vidare.

Seminarieledare: Jonas Wells, förbundschef, Södra Dalarnas Samordningsförbund

Indikatorer 18 april

Så kan vi förstå och samverka för en hälsofrämjande etablering - Fokus Hälsa

Hälsan har en avgörande betydelse för nyanländas etableringsprocess.
Att skapa en hälsofrämjande etablering för personer som nyligen kommit till Sverige är inte bara en aktörs ansvar. Samverkan mellan flera aktörer behövs. På seminariet redogör Samverkansdelegationens nationella arbetsgrupp Fokus Hälsa (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting och Länsstyrelserna) för kunskap att ta fasta på för att främja etableringen av nyanlända. Dessutom presenteras två nationella ESF-finansierade projekt inom området.

Seminarieledare: Representanter från Fokus Hälsa

Hälsofrämjande etableringSe bilder från konferensenSe alla planerade

Standard Sekundäryta

Actions
Loading...
Finsam.se använder cookies. Genom att fortsätta utan att ändra inställningarna accepterar du användning av cookies. Läs mer om kakor (cookies).