Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Europeiska socialfonden plus (ESF+)

Samordningsförbund kan söka projektmedel från ESF+. Socialfondsprogrammets har målgrupper som överensstämmer med samordningsförbundens, det är därför naturligt att förbunden kan vara ett stöd i samverkan inom ramen för parternas samarbete i arbetet med den ESF+.

För programperioden 2021–2027 har fonden bytt namn till Europeiska socialfonden Plus (ESF+) efter sammanslagning med Fonden för europeiskt bistånd. ESF+ ska ge stöd för sysselsättning och rörlighet på arbetsmarknaden, utbildning och social inkludering för att bidra till att bekämpa fattigdomen och därmed bidra tillgenomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Medverkan i projekt som ligger inom parternas uppdrag

ESF+ ger samordningsförbunden möjlighet att få finansiering och samarbetsparter till insatser som det finns behov av hos invånarna i deras upptagningsområden för att uppnå samordningsförbundens uppdrag. Samordningsförbunden ska medverka i projekt som ligger i linje med parternas uppdrag, och som bidrar till utveckling för deras målgrupper. Innan förbundet ansöker om delfinansiering från ESF+ är det viktigt att förankra projektidén inom respektive part.

ESF+ riktar sig även till yngre personer och det är därför viktigt att komma ihåg att de insatser som samordningsförbunden kan finansiera är till personer i arbetsför ålder, det vill säga 16 år och uppåt. Det är främst programområde A "öka möjligheterna till ett inkludernade och hållbart arbetsliv för alla" som är aktuell för samordningsförbundens målgrupp. De första utlysningarna för ESF+ förväntas ske under första halvan av 2022.

Finansiering

ESF+ täcker en del av kostnaderna i projektet och samordningsförbundet/-en och andra medverkande aktörer delar på resterande kostnader. Inom programområde A beräknas fonden stå för 40–60 % av kostnaderna. Utbetalningar från ESF-rådet sker i efterskott. Detta innebär att man som stödsökande själv måste kunna finansiera projektets utgifter i avvaktan på utbetalning av stöd, vilket kan ta flera månader.

Den del av kostnaderna för projekten som de medverkande aktörerna står själva för kallas för medfinansiering. Medfinansiering kan bestå av löner, lokaler, deltagarnas ersättningar eller rena pengar till projektet.

Personuppgifter hanteras inom ramen för respektive parts uppdrag.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är den myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som har i uppgift att förvalta den Europeiska Socialfonden i Sverige. Myndigheten beslutar om vilka projekt som blir beviljade medel i särskilda utlysningar från de olika programområdena. Svenska ESF-rådet ansvarar för utbetalning av socialfondsmedel och uppföljning av projekten. Myndigheten har ett huvudkontor och åtta regionala kontor. I varje region finns en handlingsplan framtagen utifrån de regionala/nationella behov som finns. Läs mer på ESF-rådets webbplats.

Nytt socialfondsprogram – riktas till individer med särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner