Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Överklagande av beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem (invånare) i en kommun eller i en region som ingår i förbundet enligt 28 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas vid överklagande av ett samordningsförbunds beslut. Överklagandet ska göras skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

Beslut där allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är invånare i en kommun eller i en region som är förbundsmedlem.

Förbundsmedlemmarna kan inte överklaga samordningsförbundets beslut. De kan i stället använda sig av den ordning för att lösa tvister mellan medlemmar och förbund som ska anges i förbundsordningen enligt 9 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Länkar:

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallag (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner