Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vad ska en utvärdering innehålla?

Samordningsförbunden ska utvärdera sina insatser enligt finsamlagen. Att utvärdera innebär just att värdera insatser. Utvärdering kan göras gentemot exempelvis mål eller förändringar över tid.

Att utvärdera innebär just att värdera insatser. Utvärdering kan göras gentemot exempelvis mål eller förändringar över tid. Det är angeläget att förbundet fastställer vilka kriterier som ska användas vid utvärderingen av de insatser som görs. Utvärderingar kan ha olika syften. Vilket syfte en enskild utvärdering har hänger nära samman med vad resultatet ska användas till. Alla utvärderingar är unika och kan vara svåra att duplicera eftersom en utvärdering är kontextbunden, men samordningsförbundet uppmuntras till att också ta del av andras utvärderingar avseende liknande verksamheter för att avväga de egna insatserna.

  • Varför görs utvärderingen?
  • För vem?
  • Vilka frågor ska utvärderingen besvara?
  • Vad bör stå i en uppdragsbeskrivning?
  • Vem ska göra utvärderingen?
  • Hur ska utvärderingen avrapporteras?
  • Till vilka ska utvärderingsresultaten spridas?
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner