Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lokala insatser

Med en gemensam budget och ett gemensamt mål kan kommuner och regioner tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering på den lokala och regionala arenan nära individen.

I samordningsförbundet beslutar styrelsen om hur de gemensamma medlen ska användas utifrån de lokala behov som finns.

Lokala och regionala insatser nära individen

Ramarna för samordningsförbundens uppgifter sätts i de inledande bestämmelserna i Finsamlagen. I första paragrafen beskrivs samordningsområdet alltså det geografiska området inom vilket ett samordningsförbunds målgrupp finns och som förbundet ska verka i. Det rör sig om en lokal eller regional arena.

I andra paragrafen regleras vad insatserna får avse, nämligen sådana som syftar till att individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna kan vara direkt fokuserade på den enskilde eller vara utformade på ett sätt som mer indirekt ändå uppnår syftet i bestämmelsen genom exempelvis strukturövergripande insatser för att stärka samverkan lokalt.

Samordningsförbundets uppgift är alltså att finansiera specifika direkta eller indirekta insatser, inom ett specifikt geografiskt område nära individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det innebär att individens behov ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser, det gäller oavsett om insatsen är individinriktad eller strukturövergripande.

Finansiell samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region och insatserna som erbjuds ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. För att uppnå en effektiv resursanvändning sammanförs resurser från de olika parterna så att samordnade bedömningar och insatser kan underlättas. Det innebär att samordningsförbunden inte kan finansiera en annan aktör. Exempelvis kan samordningsförbunden inte finansiera uppstart av ett Fontänhus som är en egen juridisk person och det är heller inte en resursanvändning mellan de fyra parterna, utan här finansieras en helt annan aktör.

Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna syftar till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande.

Villkoret för att få insatser inom ramen för finansiell samordning är att individen har ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.

De individinriktade insatserna genomförs av medlemmarnas medarbetare.

Strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. De strukturövergripande insatserna kan bland annat innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser och vänder sig
till anställda inom de samverkande myndigheterna.

Lokal behovsanalys

Vilka insatser som styrelsen fattar beslut om att genomföra utgår från de lokala behoven. Genom att kartlägga hur behovet och utbudet ser ut för olika målgrupper blir det enklare att hitta prioriterade målgrupper och vilka behov av insatser som finns i det område som samordningsförbundet verkar i.

Nationella rådet har tagit fram en strukturerad mall som stöd för behovsanalys och planering av insatser inom finansiell samordning.

Stödmaterial – Finsam

Överenskommelse - Insats finansierad av samordningsförbund

I förarbetena till Finsamlagen (FinsamL) framkommer det, att om samordningsförbundet beslutar att finansiera en insats, så förutsätter det en överenskommelse med de parter i samordningsförbundet som ska utföra insatsen. (Prop 2002/03:132 s73 och 80).

Det innebär att innan en insats som finansieras av ett samordningsförbund påbörjas, ska samordningsförbundet ingå en överenskommelse med de medlemmar som ska utföra insatsen. En överenskommelse kan enbart tecknas mellan samordningsförbundet och de förbundsmedlemmar som ska bedriva insatsen.

Genom att göra en överenskommelse regleras ansvarsförhållandena mellan medlemmarna. Det skapar goda förutsättningar för samsyn och en effektiv struktur för den aktuella insatsen.

Det är lämpligt att utse en huvudman som är ansvarig för insatsen, en insatsägare. Det är medlemmarna som kommer överens om hur ansvaret ska fördelas och det är viktigt att det finns en samsyn mellan medlemmarna kring vad det ansvaret innebär. Att utse en huvudman för insatsen underlättar också vid arbetsmiljö och säkerhetsarbetet. Arbetsmiljöansvar – Finsam

Det är medlemmarna i ett samordningsförbund som kan vara insatsägare. Det är inte lämpligt att flera medlemmar, exempelvis en särskild styrgrupp för insatsen, är insatsägare då det inte blir fråga om något huvudansvar om tanken är att alla ska ta samma ansvar.
Att utse en styrelse till huvudansvarig för en insats är inte möjligt utifrån 7§ FinsamL som reglerar den yttre ramen för ett förbunds uppgifter och befogenheter.

Nationella rådet har tagit fram en mall för en sådan överenskommelse. Mallen är ett stöd och kan användas av samordningsförbundet och de förbundsmedlemmar som ska bedriva insatsen. Stödmaterial – Finsam

Mallen består av två delar, den första delen reglerar ansvarsförhållandena för insatsen samt insatsens syfte, mål och utförande. Den andra delen reglerar den praktiska hanteringen kring finansiering och uppföljning av insatsen. Det finns också möjlighet att lägga bilagor i anslutning till överenskommelsen.

Överenskommelsen ska avse insatsen som sådan och inte enskilda medarbetare.

Det är möjligt att göra ändringar och tillägg i en överenskommelse i efterhand under förutsättning att medlemmarna är överens om detta. Ändringar och tillägg sker skriftligen och ska diarieföras.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner