Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Målgrupper

Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Lagstiftaren har medvetet inte preciserat den målgrupp som samordningsförbunden vänder sig till. Det beror på att målgruppen kan variera både geografiskt och över tid. Individers behov av insatser kan förändras beroende på under vilka omständigheter man lever och utifrån förändringar i myndigheters uppdrag och arbetssätt.

I förarbetet till lagstiftningen beskrivs målgruppen som individer med sammansatt problematik, som har behov av stöd från flera aktörer där det långsiktiga målet är att kunna uppnå förmåga att försörja sig själv genom arbete.

  • Målgruppen identifieras lokalt och möjlighet ges till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder.
  • I förarbetena till lagen angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år som huvudsaklig målgrupp. Nationella rådet bedömer att det är rimligt att sträcka sig ner till 16 års ålder då skolplikten har upphört och det kan
    vara aktuellt att delta i arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • De individer som behöver samordnadnad rehabilitering kan medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade utmaningar eller en kombination av dessa.

Länk:

Rekommendation om att insatser inom ramen för finansiell samordning bör rikta sig till personer från 16 år (beslutad 2018-04-12) Länk till annan webbplats.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner