Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Målgrupper

Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

I förarbetet till lagstiftningen beskrivs målgruppen som individer med en sammansatt problematik med behov av samordnad rehabilitering samt behov av stöd från flera aktörer där det långsiktiga målet är att kunna uppnå förmåga att försörja sig själv genom arbete.

  • Målgruppen identifieras lokalt och att möjlighet ges till tidigt stöd.
  • I förarbetena till lagen angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år som huvudsaklig målgrupp.
  • När det gäller individer i åldrarna 16–20 men som inte studerar på gymnasiet och inte har fullgjort någon gymnasieutbildning har kommunerna ansvar att erbjuda insatser för att motivera till fortsatta studier, enligt 29 kap 9 § skollagen. Då kommunens skyldigheter enligt skollagen går ut på att få den unge att fortsätta sina studier, så går det på tvärs mot vad finsamlagen vill åstadkomma. Insatser som den kommunala skolan utför för den här gruppen ligger utanför finsamlagstiftningen.
  • Både yngre och äldre personer än de angivna kan ingå i målgruppen, om de av något skäl kan hänföras till gruppen förvärvsaktiva. Det innebär exempelvis att en individ som är under 20 år kan vara aktuell för samordnad rehabilitering om den är i behov av arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • De individer som behöver samordnad rehabilitering kan ha medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade utmaningar eller en kombination av dessa.

Den finansiella samordningen bedrivs för den målgrupp som är bosatt inom det område där samordningsförbundet verkar. Det innebär att behoven kan variera mellan samordningsförbunden och över tid. Individers behov av insatser kan förändras beroende på under vilka omständigheter man lever och utifrån förändringar i myndigheters uppdrag och arbetssätt.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner