Logotyp Finsam, finansiell samordning

Behovsanalysen skapar en helhetssyn

– Genom behovsanalysen hittar vi de verkliga behoven som individen har som annars så lätt färgas av organisationernas linjebehov, säger Åsa Fichtel, förbundschef på Samordningsförbundet i Uppsala.

Åsa Fichtel var med att ta fram den nationella behovsanalysen under förra året.

Samordningsförbundet i Uppsala påbörjade 2015 ett kvalitetsarbete, där behovsanalysen ingick som en viktig del, berättar Åsa Fichtel.

— Vi ville arbeta mer långsiktigt och strukturerat i våra åtta lokala utvecklingsgrupper genom att utgå från ett gemensamt underlag som vi kunde diskutera med stöd av en behovsmall, där man genom olika frågeställningar fångar individers verkliga behov, säger Åsa Fichtel.

— Vi jobbade framförallt med helårsekvivalenter för att få fram jämförbara mått över tiden på hur stor andel av länets befolkning som försörjs med sociala ersättningar, berättar Geli Lytter verksamhetsutvecklare.

Hösten 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam nationell behovsmall tillsammans med Nationella rådet.

— Vi utgick från det arbete vi gjort i Uppsala och byggde på med ett strukturellt stöd, bland annat en flik i Kolada som gör det enklare att få fram den mest användbara statistiken, säger Geli Lytter.

Förutom kvantitativa data behöver man ta fram kvalitativa data genom t ex enkäter och fokusgrupper. Geli Lytter menar att en framgångsfaktor för Samordningsförbundet i Uppsala var att det fanns ett beredningsstöd som hjälpte till att få fram ett bra underlag till de lokala utvecklingsgruppernas arbete.

Analyserna i de lokala utvecklingsgrupperna utgjorde grunden för att ansöka om nya insatser utifrån behoven som identifierades bland annat med hjälp av behovsanalyserna.

— Genom behovsanalyserna och handlingsplanerna har styrelsen fått en större insikt i de behov som finns. Jag upplever också att de lokala utvecklingsgrupperna har blivit tryggare i sina processer, de vet vad fokus för deras arbete är, säger Åsa Fichtel.

Behovsmallen och analysunderlag

Åsa Fichtel (privat bild)

Åsa Fichtel (privat)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner