Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lång tid för unga att få stöd att få jobb efter gymnasiet

– Skolan har kunskapen om eleven, men det behöver skapas bättre övergångar till stödet, säger Anna Ingemansson, samverkanskoordinator i Göteborg.

Anna Ingemansson

Anna Ingemansson arbetar sedan våren 2017 som samverkanskoordinator för övergången mellan skola och arbetsliv. Uppdraget finansieras av samordningsförbunden, Centrum, Nordost och Hisingen Delta i Göteborg och omfattar hela staden Göteborg.

– Initiativet kom från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Göteborg som efter det gemensamma regeringsuppdraget, effektutvärderingen av unga med aktivitetsersättning, gjorde en kartläggning som visade på flera strukturella utmaningar i stödet till unga i övergången skola arbetsliv, säger Anna Ingemansson.

Oro för elever utan diagnos

Anna Ingemanssons uppdrag har varit att utveckla och stödja samverkan mellan skolan och olika myndigheter och aktörer som kommer i kontakt med ungdomar som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter gymnasiet. Målgruppen omfattar såväl de som har någon form av diagnostiserad funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, men också den grupp ungdomar som saknar diagnos och därför inte alltid får det stöd som de behöver.

Många elevhälsoteam beskriver en oro för elever som de känner behöver ett stöd framåt, men där det inte finns någon diagnos och därför inte heller någon automatisk rättighet till stöd.

Lång tid innan rätt stöd

Det tar ofta lång tid innan ungdomarna fångas upp och får rätt stöd. Anna Ingemansson konstaterar att alla parter har erfarenheter av ungdomar som ”bollas runt” på grund av att myndigheter och aktörer har olika ansvarsområden. En enkätundersökning visade att det i Göteborg kan röra sig om så många som 500 ungdomar per år som skulle ha behov av ett mer samordnat stöd i övergången skola-arbetliv.

Anna menar att målgruppens utsatthet ökar genom att de åldersmässigt hamnar i en brytpunkt mellan insatser för barn och för vuxna. Personalomsättning, omorganiseringar liksom avsaknad av kontaktvägar och rutiner försvårar samverkan.

Enad bild av problematiken

Under sitt uppdrag har hon haft kontakt med den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, liksom följt delegationen för unga och nyanlända till arbete.

– Bilden som kommer fram nationellt stämmer överens med det som vi också ser i Göteborg. Vi behöver samverka med skolan i ett tidigare skede och parterna behöver kroka arm mer och kunna ge ett mer samlat stöd till ungdomarna. Parterna behöver ta ett gemensamt ansvar.

Anna Ingemanssons arbete med att kartlägga processen, liksom vad man gör i andra kommuner och förbund, har lett till flera förslag som hon och styrgruppen har arbetat med. Det handlar om dels om information men även om verktyg och rutiner för att underlätta samverkan på individnivå. I styrgruppen ingår representanter från myndigheter och aktörer som arbetar nära ungdomar liksom från gymnasieskolorna i Göteborg.

Uppskattad minimässa

– Den 14 september genomförde vi en minimässa med elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare från alla Göteborgs gymnasieskolor som primär målgrupp. Representanter från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Social resursförvaltning, Västra Götalandsregionen, kommunala aktivitetsansvaret, Götas unga (DUAN), Folkhögskolan idéburen sektor, samt Samordningsförbunden medverkade.

Mässan som gav deltagarna samlad information och möjlighet att mötas, föll väl ut och en liknande dag ser därför ut att kunna bli av även nästa år, berättar Anna Ingemansson.

– Mitt nuvarande uppdrag sträcker sig fram till årsskiftet, vi har i höst sökt ESF medel tillsammans samordningsförbunden Insjöriket och Älv & Kust. Om ansökan beviljas kommer vi arbeta vidare med flera av de utmaningar som tydliggjorts i ett nära samarbete med ett mindre antal skolor. Tjänstdesign ligger som en grund för hela projektet. Vårt delprojekt syftar till att synliggöra individens väg genom systemet, utveckla och pröva samverkansformer till nytta för målgruppen i liten skala, liksom generera förslag kring de strukturella hinder som har identifierats kring övergången skola arbetliv.

Text: Inger Landberg
Foto: Privat

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner