Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbunden nådde fler deltagare i fjol

Nyligen lämnade Försäkringskassan in 2018 års återrapportering till regeringen om uppföljning av samordningsförbundens insatser.

Malin Lundblad

Vid slutet av 2018 fanns det 83 samordningsförbund i 260 av Sveriges 290 kommuner. Det är en ökning med sju kommuner.

– Det är glädjande, en av Nationella rådets långsiktiga målsättningar är att alla Sveriges kommuner ska tillhöra ett samordningsförbund och nu är snart det målet uppfyllt. Idag är det bara 30 kommuner som inte är med i ett samordningsförbund. De flesta av dessa finns i Norrlands inland. Vi ser en fortsatt positiv utveckling, under 2019 räknar vi med att ytterligare nio kommuner kommer att ingå i ett samordningsförbund, säger Malin Lundblad, verksamhetsutvecklare.

Däremot ligger antalet samordningsförbund ganska konstant kring 80-strecket. Det beror på att de flesta kommuner väljer att ansluta till redan befintliga förbund. Det är också vanligt att flera förbund ombildas till ett större förbund. Under 2018 slogs samordningsförbunden i Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn och Öckerö samman till Samordningsförbundet Älv och Kust.

Fler deltagare

Under 2018 har samordningsförbunden finansierat totalt 1 105 olika insatser, 51 procent var individinriktade och 49 procent var strukturövergripande.

– Det är inga stora förändringar mot hur det såg ut för 2017. Däremot har antalet deltagare i individinsatser ökat med 15 procentenheter, säger Malin Lundblad.

Resultatet i rapporten bygger på statistisk från Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) som är ett riksomfattande system för uppföljning.

Antalet registreringar med personuppgifter i SUS har ökat med 25 procent sedan förra året.

– Det är väldigt positivt eftersom det är de siffrorna som rapporten baseras på och det är endast de som registrerats med personuppgifter som vi kan följa på lite längre sikt. Anledningen att inte fler registreras med personuppgifter tror jag har att göra med att det upplevs som lite krångligt eftersom då krävs ett samtycke, säger Malin Lundblad.

Fler mot arbete eller studier

Totalt 32 715 personer deltog i individinriktade insatser, varav 19 151 deltagare var registrerade med personuppgifter. Av dessa ingick de flesta med personuppgifter, 73 procent, i rehabiliteringsinsatser för arbete eller utbildning.

Av de 9 500 individer som under 2018 avslutade en insats gick 32 procent till arbete eller studier.

– Andelen som arbetar eller studerar direkt efter en insats har ökat med 20 procentenheter jämfört med innan insats. Där ser vi en skillnad mellan män och kvinnor, där 37 procent av männen går till arbete/studier medan endast 29 procent av kvinnorna gör det, samtidigt ska man se det som en ögonblicksbild som inte säger mycket om det långsiktiga resultatet, säger Malin Lundblad.

Samordningsförbunden finansierar också aktiviteter för att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering så kallade strukturövergripande insatser.

– Dialog och kommunikation till chefer och medarbetare är vanligast insatsområdet, det kan handla om frukostmöten eller utbildning, säger Malin Lundblad.

Färre sjukpenningdagar

I år har det gjorts ett försök att titta närmare på vilken påverkan insatserna har på lite längre sikt, genom att samköra uppgifterna från SUS med Försäkringskassans register.

– Vi undersökte hur antalet dagar med ersättning såg ut från Försäkringskassan året innan en insats påbörjades och sedan jämfört med antalet dagar med ersättning ett år efter avslutad insats. Vi kunde se att de som avslutade en insats under 2017 i genomsnitt minskade sin sjukpenning/rehabiliteringspenning med totalt 10 dagar året efter att de avslutat en insats. Motsvarande siffror för sjuk- och aktivitetsersättning, det som förr kallades förtidspension, var en ökning med fyra respektive två dagar, säger Malin Lundblad.

Rapporten

Redovisning av målgrupper och resultat finansieras av samordningsförbundPDF

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner