Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samverkan mellan myndigheter för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en gemensam plan.

Maria Boustedt

Planen avser utökad samverkan för att bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer för åren 2019–2021.

– Vi räknar med att skicka in ett färdigt förslag 1 juni, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen som samordnar uppdraget.

Samverkansplanen innehåller ett antal gemensamt formulerade mål för hur arbetet för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande ska bedrivas på de respektive myndigheterna under åren 2019–2021. I huvudsak handlar det om att fler medarbetare ska ha kunskap om våld i nära relationer, att fler personer får frågor om våld samt att fler kan hänvisas till relevant stöd och skydd efter behov.

Våga fråga

– Genom Socialstyrelsens rapport om dödsfallsutredningar från förra året, såg vi att det fanns brister hos ett flertal samhällsaktörer när det gäller att upptäcka och fråga om våld i nära relationer. En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård, stöd och hjälp är att våldet upptäcks. Och här kan både Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ihop med socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra spela en viktig roll. Det handlar mycket om att våga fråga, eftersom få våldsutsatta själva ber om hjälp.

– Samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt, så att det också finns förutsättningar att ta hand om svaret. Det krävs kunskap, men också en struktur för hur de olika myndigheterna ska kunna bistå och hänvisa personer vidare, säger Maria Boustedt Hedvall.

I arbetet med planen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket gjort en inventering av hur arbetet med våld i nära relationer ser ut på deras respektive myndigheter, och vilka behov av förbättringar som finns. Utifrån de lägesbilderna har de sedan formulerat målsättningar och konkreta förslag på åtgärder. De har även identifierat vilka personalgrupper som behöver ha kunskap om våld i nära relationer och om hur frågor kan ställas. En viktig aspekt är också hur personal kan få handledning och stöd för att kunna hantera svåra samtal av det här slaget.

Allas ansvar

– En anledning till att personal inte ställer frågor om våld kan vara att man tänker att det inte ingår i ens uppdrag. Därför har det varit viktigt att tydliggöra att arbetet med att upptäcka våld i nära relationer faktiskt är en fråga för hela samhället. Det innebär samtidigt att arbetet med frågorna behöver vara sanktionerat hos ledningen, säger Maria Boustedt Hedvall.

Samordningsförbunden viktiga arenor

En viktig del av uppdraget är också hur myndigheterna ska samverka. Här handlar det i mångt och mycket om att dra nytta av varandras olika kunskaper och utbyta erfarenheter – men också om att använda de befintliga nätverk och samverkansplattformar som redan finns.

I oktober bjöd Socialstyrelsen därför in till ett rundabordssamtal där, förutom representanter från länsstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt centrum för kvinnofrid, också Nationellt nätverk för samordningsförbund medverkade.

– Vi ser att samordningsförbunden erbjuder en etablerad samverkansplattform regionalt och lokalt där de också kommer i kontakt med många utsatta grupper. Det skulle vara intressant att se hur samordningsförbundens struktur skulle kunna användas för att bättre samordna upptäckt av våld i nära relationer, säger Maria Boustedt Hedvall.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner