Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Sjukskrivningsprocessen måste bli mer förutsägbar

Utredningen ”En Välfungerande sjukskrivningsprocess” har lämnat in sin första delrapport.

I den konstaterar regeringens utredare Mandus Frykman att även om ”mycket fungerar väl”, måste sjukskrivningsprocessen bli mer förutsägbar.

Under det år som utredningen pågått, har sjukskrivningsprocessen kartlagts genom ett 50-tal möten med olika aktörer inom sjukskrivningsområdet, bland annat har de besökt samordningsförbunden i Stockholm, Halland, Umeå, Värmland, Östergötland. Dessutom har de tagit del av ett stort antal mejl till SVT om hur individer upplevt sin sjukskrivningsprocess och själva gjort en enkät till patient- och brukarorganisationer. Ur detta material har de framförallt hittat tre teman på brister. Individen upplever en avsaknad av förutsägbarhet i sin sjukskrivning, är orolig för sin försörjning och har också en upplevelse av att inte bli lyssnad och trodd på.

Utredningen konstaterar att det delade ansvaret över sjukskrivningsprocessen ställer krav på myndigheterna att samverka. I utredningen beskrivs samverkan som ”en gränsöverskridande aktivitet där aktörer med olika uppdrag möter varandra för att agera gemensamt med ett visst syfte”.

Myndigheterna generellt är bra på sin egen verksamhet men har svårt att se helheten. Det finns också oklarheter i aktörernas ansvarsområden. Denna sektorisering skapar stuprör för individen. Det finns också problem när någon myndighet genomför en förändring som kanske är bra för den egna verksamheten, men som skapar problem för de andra aktörerna i processen.

Det finns också ett problem med att Försäkringskassan som har samordningsansvaret kommer in så sent i sjukskrivningsprocessen. Rapporten konstaterar att mycket bör göras tidigt i processen och efterlyser ett större samarbete mellan arbetsgivare samt hälso- och sjukvården.

Nu kommer utredningen att fortsätta att analysera framförallt tre områden:

  • En mer stabil sjukskrivningsprocess
  • En mer förutsägbar sjukskrivningsprocess
  • En sjukskrivningsprocess som ger ett stärkt stöd för återgång i arbete

En arbetande referensgrupp har knutits till utredningen med representanter från Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Läkarförbundet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Jönköping, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Under det år som återstår kommer utredningen att fortsätta ge förslag på lösningar i dialog med processens aktörer. Utredningen kommer att lämna ett slutbetänkande i april 2020.

Delrapportering Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner