Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Följ Finsam i Almedalen

Här hittar du artiklar och intervjuer från Almedalsveckan

MÅNDAG 08.00 (Skeppsbron 24, Visby)

ALLA DESSA MYNDIGHETER OCH KONTAKTER!

Så kan individens egenmakt öka genom samverkan

Det är svårt att få en klar bild över hur välfärden är organiserad. Hur kan vi samla samhällets resurser för att ge individen egenmakt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt? Medverkan: Tobias Edwardson, Malmö stad, Petra Johannesson, Arbetsförmedlingen, Ingrid Svenning, Region Skåne, Cecilia Braun, Försäkringskassan, Harun Malagic, Projektledare, Petra Quandt Farkas, Malmö stad, Mikael Jung, Finsam i Malmö samt Solveig Zander (C) och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), båda ledamöter i Riksdagens socialförsäkringsutskott.

TISDAG 08.00 (Skeppsbron 24, Visby)

NÄR UTANFÖRSKAP BLIR INNANFÖRSKAP!

Samverkan kring psykisk ohälsa och ansvarsfulla upphandlingar

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vilka förutsättningar finns att behålla eller återgå till arbete efter sjukskrivning? Hur kan sociala kriterier vid upphandling ge en arbetsmarknad för alla? Medverkan: Ulrika Glamheden, Projektledare, Eva-Lena Brönmark, Vuxenpsykiatri, Lund, Sara Persson, Dalby Vårdcentral, Pierina Ligander, Dalby vårdcentral, Joakim Tranquist, Utvärderare, Bengt Selander, Finsam Lund samt Carl Nyblom och Samuel Grahn, Samordningsförbundet Halland.

ONSDAG 08.00 (Skeppsbron 24, Visby)

EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA

Det gäller att ha koll och skapa rätt förutsättningar

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Funktionsvariationer kan göra det svårt att söka arbete. För unga hemmasittare kan det första stora steget vara att faktiskt bli sedd. Alla behövs i vårt samhälle. Men alla vågar inte ta första steget på egen hand. Om grundinställningen är att alla kan delta i arbetslivet under rätt förutsättningar och med rätt stöttning – vad behöver vi då göra för att skapa en arbetsmarknad för alla? Medverkan: Petra Palmestål, Finsam Falun, Susanne Svantesson och Maya Engberg från Koll på 20–25, Falun samt Meta Fredriksson-Monfelt, Samordningsförbundet Samspelet Karlstad, Jenny Nordansjö och Ulrica Matthed från Porten i Karlstad.

Torsdag med Finsam

08.00–08.45:

VÄSSAD SAMVERKAN INKLUDERAR FLER

Så undviker vi ett samhälle med vi och dom

Samhällets resurser måste bli mer tillgängliga för dem som behöver samordnat stöd. Det handlar om att ge individen makt över sin situation och utveckling. Men också om att minska samhällsklyftor och utanförskap. Hur hanterar myndigheterna inkludering för individer med komplex problematik? Finns tillräckliga kunskaper?

MEDVERKAN: Tomi Kontkanen, Stiftelsen för rehabilitering i Helsingfors, Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i
Borås, Annika Ruys-Hagberg, Samordningsförbundet Insjöriket, Evy Almstrand, Inkluderande rehabilitering.

9.00–9.45

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FUNGERANDE INTEGRATION

Hur klarar kommunerna utmaningen?

En av de viktigaste samhällsfrågorna är integrationen av nyanlända. Det finns utmaningar på lång och kort sikt. Här finns också stora möjligheter. Hur kan stat, kommuner och landsting arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar?

MEDVERKAN: Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Regioner samt Kenny Sjöberg, Vedad Begovic, Helena Rennemark och Vida Ann Torelöv, Hälsoskola för nyanlända – en del i Integrationsbygget i Sörmland.

10.00–10.45:

DEN SVÅRA KONSTEN ATT JOBBA TILLSAMMANS

Samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

Det finns grupper som behöver stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Därför finns samordningsförbund där kommuner och myndigheter kan samverka kring förenklade arbetsmodeller med individen i fokus. Men hur går det?

MEDVERKAN: Ann-Christin Jans och Fredrik Johansson Tormod, Inspektionen för socialförsäkringen samt Nationella Rådet för samordningsförbund: Leif Klingensjö, SKR, Martin Jonasson, Försäkringskassan, Jenny Rehnman, Socialstyrelsen och Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen. Moderator: Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås.

11.00–11.45:

STÖDET TILL VÅLDSUTSATTA BRISTER

Vi måste ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. En ny internationell studie visar att det finns brister i det svenska kvinnofridsarbetet. Hur kan välfärdens aktörer agera för att öka kunskap och metod som leder till tidiga insatser i arbetet mot våld?

MEDVERKAN: Jenny Rehnman, Socialstyrelsen, Åsa Furén-Thulin, SKL, Sveriges Kommuner och Regioner, Martin Jonasson, Försäkringskassan, Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen samt Anita Kruse, NNS nationella samverkansprojekt mot våld. Moderator: Caisa Skoggren, Jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen i Gotlands län.

12.00–12.45:

HUR KAN MYNDIGHETER ARBETA TILLSAMMANS?

Om stöd till dem som står långt från arbetsmarknaden

LUNCHSEMINARIUM: Långtidssjukskrivna, utrikesfödda, nollplacerade utan sjukpenning samt unga med psykisk ohälsa. Detta är grupper som behöver stöd från flera aktörer. Hur klarar vi utmaningarna bland välfärdens stuprör och mellanrum?

MEDVERKAN: Maria Mindhammar, Överdirektör, Arbetsförmedlingen, Niklas Lindahl, Förhandlingschef, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Ulrika Havossar, Försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, Försäkringskassan.

13.00–13.45:

JÄMSTÄLLD VÄLFÄRD: Gör vi som vi brukar riskerar vi att ge män och kvinnor olika förutsättningar

Vilket stöd erbjuds kvinnor och män som har svårt att komma in på arbetsmarknaden - är det jämställt?

Upplever kvinnor och män någon skillnad på bemötandet? Spelar det någon roll? Ett seminarium med fokus på genus och möjligheter.

MEDVERKAN: Charlotte Axelsson, Genuskompassen/Samordningsförbundet Insjöriket, Jonas Wells, verksamhetsutvecklare indikatorer, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Ulrika Eklund, Jämställdhetskonsult. Moderator: Kjell Sjundemark, samordningsförbundet Södertälje.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner