Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förbundschefsdagar 22-23 oktober 2019

Vem tar ansvar för förbundschefens arbetsmiljö och hur kan vi skapa ett jämställt ledarskap, var några av de frågor som diskuterades under förbundschefsdagarna i Saltsjöbaden den 22-23 oktober.

Förbundschefsdagar 22-23 oktober 2019

Förbundschefsdagar 22-23 oktober 2019

Först ut var Malin Lundblad, Försäkringskassan och Gunnar Sundquist, SKR, som beskrev problematiken kring arbetsmiljöfrågor.
Grundregeln är att medarbetarens chef hos medlemsparten har kvar sitt arbetsmiljöansvar.

– Men hur många styrelser förstår att de har ett arbetsmiljöansvar för tjänstemän på samordningsförbundens kansli, sa Gunnar Sundqvist retoriskt.

Under förra året togs det fram ett stödmaterial kring de här frågorna tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona. Tanken är att materialet ska finnas tillgängligt i det digitaliserade kunskapsstöd som just u håller på att skapas på Finsams webbplats.

– Vi har påbörjat arbetet genom gå igenom de förslag som kom fram under förra året och sett över vilken information som vi behöver ta fram, berättade Åse Larsson från Arbetsförmedlingen.

Samverkan lokalt

Arbetsförmedlingens nya representant i Nationella rådet, Lina Karlsson, beskrev sedan kort något av det som sker på Arbetsförmedlingen just nu då många kontor runt om i landet försvinner.

Line Karlsson, Arbetsförmedlingen

Line Karlsson, Arbetsförmedlingen

– Det är viktigt att samverkan fungerar lokalt. Där tror jag att ni i samordningsförbunden har en viktig roll att hjälpa oss att hitta goda vägar framåt, säger Lina Karlsson.

Nästa programpunkt handlade om Kriminalvårdens regeringsuppdrag ”Försöksverksamhet med inslussningsprogram” som bygger på lokal samverkan.

– Jag brukar ibland säga att en av våra framgångsfaktorer var att vi inte fick några särskilda medel till uppdraget eftersom då var vi tvungna att bygga på de befintliga strukturer som finns lokalt, säger projektledaren Kristina Landmark.

Dagen avslutades med att Helena Furumarker på ett underhållande sätt lärde ut olika verktyg för självledarskap, det vill säga hur man som kan ta kommandot över sitt liv.

Ytterst handlar det om att lägga sin energi på rätt saker och skapa en hållbar arbetssituation så att stressen inte tar över, säger Helena Furumarker.

Våldsutsatta kvinnor

Ett betydligt allvarligare ämne inledde den andra dagen. I fjol mördades 22 kvinnor av närstående män. Regeringen har gett Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ett uppdrag att verka för förbättrad upptäckt av våld. Regeringsuppdraget omfattar även NNS och Samordningsförbunden.

Anita Kruse, NNS

Anita Kruse, NNS

Anita Kruse från NNS har en lång erfarenhet av arbeta med våldsutsatta kvinnor.

– Det här är ett samhällsproblem eftersom internationella studier visar att även de som bevittnat våld, ofta barn, löper större risk att själv utsättas för våld. Vi vet också att den som har utsatts för våld ofta söker hjälp för psykiska och fysiska problem, som de själva inte kopplar samman med de saker de upplevt.

NNS ska tillsammans med 13 samordningsförbund börja ställa rutinmässiga frågor om våld.

Dagen avslutades med att Ulrika Eklund beskrev fördelarna med att leda jämställt för insatserna som bedrivs av samordningsförbund.

– Fundera på nyttan med varför ska vi arbeta jämställt tillsammans. Hur fördelas resurserna mellan kvinnor och män? Utgå alltid från könsuppdelad statistik och analysera vad skillnaderna beror på. Fundera på om de beslut ni fattar gynnar något av könen, var tips som Ulrika Eklund skickade med förbunden innan de åkte hem.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner