Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Stor arbetskraftsbrist i Umeåregionen

Det som särskiljer oss är att vi har låg arbetslöshet och relativt hög ohälsa samtidigt som vi har omfattande rekryteringsbehov hos våra arbetsgivare.

Vi behöver därför göra allt vi kan för att ta till vara på de som idag står långt från arbetsmarknaden, säger Mikael Holmlund, förbundschef för samordningsförbundet Umeåregionen.

Samordningsförbundet i Umeåregionen har skapat en särskild analysgrupp bestående av representanter från parterna och forskare som går igenom den statistik som finns hos parterna tillsammans med helårsekvivalenter från SCB. Det har lett till en helt annan förståelse för utanförskapets uppbyggnad.

Mikael Holmlund

Mikael Holmlund

– Vi har stora variationer i länet, men också i Umeåregionen. Medan befolkningen i Umeå ökar kraftigt och det byggs så det knakar, är förutsättningarna för stora delar av länet helt annorlunda. Där är det istället en minskad och åldrande befolkning som är utmaningen, säger Mikael Holmlund.

Robertsfors, en kommun fem mil norr om Umeå, har under flera år arbetat samlat och målmedvetet för att få ned arbetslösheten och ekonomiskt bistånd i sitt samordningsteam. Senaste mätningen visade att de sänkt helårsekvivalenten med en procentenhet.

– Genom analysgruppens arbete har vi kunnat visa hur försörjningen i kommunen ser ut och att de kan få störst effekt genom att sänka sin arbetslöshet, säger Mikael Holmlund.

Analysgruppen har också sett att den psykiska ohälsan bland kvinnor är betydligt större i Umeåregionen än i övriga riket. Att ohälsan varierar på det här sättet beror inte på befolkningen i Västerbotten skulle vara sjukare än övriga landet menar Holmlund.

Arbetskraftsbrist ett växande problem

– Med en åldrande befolkning kan vi redan nu se att det kommer att bli svårt att rekrytera till alla de tjänster som vi har behov av inom de närmsta 20 åren. Just nu byggs en batterifabrik i Skellefteå som har mycket stora behov av arbetskraft. Vi vet också att hela Umeå kommun i princip måste ”återanställa sig själv” de närmsta tio åren. Därför måste vi verkligen kraftsamla så att så många som möjligt av de som idag står utanför arbetslivet kan få vara med och bidra, säger Mikael Holmlund.

Analysgruppen tittar också på vad ”utanförskapet” kostar samhället.

– Om en ung individ aldrig kommer in i arbete så kostar det samhället 14 miljoner. Det är mycket pengar samtidigt som det förstås skapar ett livslångt utanförskap för individen.

Med tydliga vinster är det lätt att få parterna att vilja vara med och satsa. Samordningsförbundet i Umeåregionen har arbetat mycket med att skapa en bra, hållbar struktur för samverkan.

– Vi har slutat att prata om projekt. För projekt lägger man ner. Gör vi något så hänger vi upp det kring den struktur vi har. Våra torg, Ungdomstorget och Vuxentorget, har funnits under en lång tid som ordinarie verksamhet. Vill vi prova en insats kopplad till vår samverkansstruktur, kallar vi den för provrum, säger Mikael Holmlund.

Integrerad samverkan

Istället för att låta individen få söka sig runt i systemet har torgen byggts runt individen som en integrerad samverkan mellan parterna.

– I torgen finns arbetsförmedlare, försäkringsutredare, socialsekreterare, arbetskonsul¬tenter, SIUS konsulenter, arbetsterapeuter och psykolog samlokaliserade. Handläggarna gör sitt vanliga arbete men sitter tillsammans i samma lokaler. Det är viktigt att ha kvar sin förankring i sin hemmaorganisation menar Katarina Hansson, utvecklingsledare och biträdande förbundschef.

Enad kunskap genom samordningsteam och intranät

Samordningsteam och intranät, samordningsförbundet  Umeåregionen

Samordningsteam och intranät, samordningsförbundet Umeåregionen

Katarina Hansson arbetar också med att ena kunskap och erfarenheter från Ungdoms- och Vuxentorget till kranskommunerna genom samordningsteam.

– Samordningsförbundet finansierar en koordinator/arbetsmarknadskonsulent i varje kranskommun som jag löpande har kontakter med, berättar Katarina Hansson.

Katarina träffar koordinatorerna varje månad för att arbeta enhetligt med metoden för torgen. Allt för att individen ska få samma stöd oavsett var personen bor.

– Sedan introducerar jag också alla nya medarbetare från parterna i metoden en halvdag så att ”alla får samma ingång”, säger Katarina Hansson.

Samordningsförbundet Umeåregionen har också skapat ett särskilt samverkansintranät för att överföra kunskap mellan parterna. Där hittar medarbetare från parterna alla de blanketter och information de behöver för samverkan.

– Intranätet är fortfarande i ett utvecklingsskede, men responsen så här långt är mycket positivt, säger Katarina Hansson.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner