Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny indikator för jämställdhet

I höst kommer en ny, 16:e indikator som mäter jämställdhet, mångfald och jämlikhet.
– Det här är viktiga frågor som ska genomsyra vår samverkanskultur, säger Jonas Wells, samordnare för indikatorarbetet.

Jonas Wells

Jonas Wells

Arbetet med att införa indikatorer för samordningsförbundens insatser startade hösten 2012 av förbunden Norra Västmanland, Huddinge Botkyrka Salem och Östra Östergötland.

– Vi såg ett behov av att skapa gemensamma mått för att långsiktigt kunna utvärdera vår verksamhet. Under projekttiden samarbetade vi med Berth Danermark, professor vid Örebro universitet, säger Jonas Wells.

Idag är det lite över 50 förbund i indikatorsarbetet. Genom enkätfrågor mäter förbunden hur deltagare och medarbetare/styrelse märker att insatserna gör skillnad. Under förra året samlades 5 300 enkäter in runt om i landet som också sammanställts till en nationell rapport berättar Jonas Wells.

– Vi har lagt ner ett stort arbete för att skapa frågor som ger oss möjlighet att jämföra verksamheten på lång sikt. För vi lever i en föränderlig värld, det som fungerade för några år sedan kan behöva justeras idag. Enda sättet att ta reda på om vi gör rätt saker är att fråga, säger Jonas Wells.

Förbättrat resultat

Under de tre år som förbunden använt indikatorer har resultatet på aggregerad nationell nivå ständigt förbättrats.

– Det är roligt att kunna ge återkopplingen att våra ansträngningar lönar sig. Vi blir allt bättre på det vi gör. Deltagarna säger väldigt tydligt att de upplever en stor skillnad när de ingår i insatserna, säger Jonas Wells.

Samtidigt har resultatet för hur personalen upplever kontakten med ordinarie myndighet försämrats kraftigt från tidigare år.

– Vi ställer två frågor om de känner sig lyssnade på och om andra inom ordinarie myndighet vet vad de kan tillföra, där resultatet på aggregerad nationell nivå har sjunkit kraftigt. När vi försökt att ta reda på mer kring orsakerna har vi sett att mycket kan härledas till Arbetsförmedlingens nya organisation, då många etablerade samverkansstrukturer försvann eller behövde startas om. Vi såg också att det är ett pressat läge hos psykiatrin och Försäkringskassan är lite mindre närvarande än förut runt deltagarna, säger Jonas Wells.

Ny indikator

Indikatorarbetet utvecklas ständigt.

– Vi tittar just nu på om vi också kan ställa frågor till de grupper av medarbetare som finns på myndigheterna som remitterar individer till insatserna, hur de upplever kvalitet och utveckling.

Förra året gjorde jämställdhetsexperten Ulrika Eklund en jämställdhetsanalys som baserade sig på den nationella indikatorrapporten.

– Hennes rapport ledde till att vi började titta mer på jämställdhetsfrågorna. Flera förbund som ingår i indikatorarbetet har kommit långt inom området. Det ledde till att vi började analysera om vi också kan mäta arbetet genom en ny indikator.

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag för en indikator 16 som antogs av NNS styrelse i januari.

Nu pågår ett arbete, brett i förbunden för att fånga tankar och idéer för hur vi ska kunna lägga upp arbetet.

–Vår förhoppning är att vi ska kunna lägga till nya frågor till nästa mätperiod med start från november i år.

Under våren har det också hållits två webinarier som tittat på olika aspekter i samordningen för att kunna lära av varandra genom att titta på samordningsförbund som har goda resultat.

– Det var två riktigt spännande seminarier där vi gjorde en slags ”tio i topplista” där några förbund fick beskriva vad de gjorde som bidrog till resultatet. Det handlar ofta om små, små saker men också om ett metodiskt och medvetet arbete över tid, konstaterar Jonas Wells.

Vad kan det handla om?

– I Norra Västmanland har man arbetat mycket med positiv förstärkning där man innan varje styrgruppsmöte först ”boostar” varandra genom att beskriva vad de tycker har fungerat bra i samarbetet. Då får man ett helt annat möte, där alla är mycket mer villiga att hitta lösningar. Just den här typen av bemötandefrågor har visat sig ha mycket större effekt för våra indikatorer än vad vi kanske tror. Genom att skapa ett samarbetsklimat där alla förväntar sig att bli sedda och hörda kan vi påverka samverkanskulturen mycket, säger Jonas Wells.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner