Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Bättre psykisk hälsa i Sollefteå

– Vi måste våga prata om den psykiska ohälsan
Samordningsförbundet i Sollefteå ska arbeta tillsammans med kommunen och regionens folkhälsoplanerare för att ta fram riktlinjer för det självmordsförebyggande arbetet.

– Samordningsförbundet Sollefteå har ett uttalat mål att främja den psykiska hälsan, därför var det naturligt att vara med, säger Sandra Sahlberg, förbundschef.

Sandra Sahlberg, Förbundschef

Sandra Sahlberg i Sollefteå vill se en större öppenhet kring psykisk ohälsa

Varje år delar SKR ut statliga medel för att främja den psykiska hälsan. I år ska 200 miljoner användas av kommuner och regioner för att arbeta med suicidprevention och samsjuklighet.

– Det här är två områden som vi inom samordningsförbundet i Sollefteå har erfarenhet att arbeta med, säger Sandra Sahlberg.

Varje år tar 20 personer livet av sig i Västernorrlands län. Bakom statistiken finns en växande psykisk ohälsa. Sandra Sahlberg menar att det är viktigt att skapa en medvetenhet kring frågan.

– Under förra året har vi finansierat en utbildning i YAM (Youth Aware of Mental Health) genom Karolinska institutet för alla kuratorer som arbetar med ungdomar i årskurs åtta i Sollefteå. Det ska öka ungdomars kunskap och medvetenhet om vad de kan göra själva för att må bra och hur de ska göra om de själva eller någon de känner mår dåligt psykiskt.

SamCoach

Samordningsförbundet i Sollefteå arbetar nästan uteslutande med insatser som riktar sig mot psykisk ohälsa.

Sedan 14 år tillbaka finns SamCoach, som Sandra själv var med att starta 2006. Insatsen vänder sig till individer som är mellan 16–64 år som är i behov av ett samordnat stöd för att komma till egen försörjning.

– I målgruppen har 90 procent någon form av psykisk ohälsa. Många är isolerade och sitter hemma, det gäller såväl unga som de som blivit lite äldre. Ett viktigt första steg är därför att bryta isoleringen och få stöd för att komma i kontakt med psykiatrin, säger Sandra Sahlberg.

Genom cochande samtal och praktik på företag enligt metoden Supported Employment kommer ändå väldigt många vidare.

– Målet att 60 procent av deltagarna ska nå egen försörjning och är något som uppfyllts de senaste åren, säger Sandra Sahlberg.

Eftervårdsprojektet

Eftersom SamCoach inte vänder sig till personer med missbruksproblem startades för två år sedan Eftervårdsprojektet.

– Samsjuklighet är vanligt, nästan alla med missbruksproblematik lider också av psykisk ohälsa.

Projektets koordinator är med redan under behandlingstiden och är också på plats och hämtar individen på behandlingshemmet efter rehabiliteringen.

– Genom detta sätt att arbeta så finns det ofta redan en plan för vad den här personen behöver för hjälp när den kommer hem, säger Sandra Sahlberg.

Sysselsättning är en viktig del av rehabiliteringen, men det kan vara svårt att få praktik vid hemkomsten som är anpassad för individer med drogproblematik. Arbetsförmedlingen kräver att individerna varit drogfria under ett halvår och Socialtjänsten vill i regel att personen ska kunna arbeta heltid, något som kan vara svårt under tiden de följer ett efterbehandlingsprogram inom öppenvården, berättar Sandra Sahlberg.

– Eftervårdsprogrammet har utvecklat ett särskilt praktikprogram inom AME som de kallar rehabspåret där individerna får en anpassad sysselsättning som är mer flexibel än tidigare.

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet har startat en beredningsgrupp för just den här gruppen med samsjuklighet, där man lyfter individärenden tillsammans.

– I den här beredningsgruppen ingår inte alla parter som i den ”vanliga” beredningsgruppen, utan de som på olika sätt kommer i kontakt med individerna. Det är personer från ekonomiskt bistånd, socialtjänsten, öppenvården, öppenpsykiatrin, hälsocentralen, arbetsmarknadsenheten och SPOT -specialistpsykiatrin som behandlar i hemmet.

– Många gånger kan vi genom dialog lösa saker på plats. Den här gruppen har otroligt stor betydelse. Eftersom jag sitter med i båda beredningsgrupperna, kan jag lyfta frågor mellan grupperna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner