Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Goda resultat för Hälsofrämjande etablering i Gävle

Nu går det nationella projektet Hälsofrämjande etablering mot sitt slut. I Gävle kommer insatsen att upphöra helt, trots stora behov och bra resultat i deltagarenkäterna.

– Det känns tråkigt för det här är en målgrupp där det saknas anpassade insatser att delta i säger projektledarna Anne Nordenberg och Louise Askebro.

bild på två personer inom hälsofrämjandet i Gävle


Hälsofrämjande etablering är ett nationellt projekt som med stöd från Europeiska socialfonden drivs av SKR tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom sex delprojekt i Umeå, Gävle, Nacka-Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning.

I Gävle har man hittills haft 84 deltagare i projektet sedan starten 2018.

– Vi har haft en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp varje termin, med cirka 10 deltagare tillsammans med en tolk eller språkstödjare, berättar Louise Askebro från Arbetsförmedlingen.

Arbetet har skett i tre steg berättar Anne Nordenberg från Gävle kommun. Första tiden handlar det om att skapa en fungerande grupp och få en förståelse för vad hälsa betyder på det personliga planet. Sedan kommer en lärande fas för att i slutfasen planera för nästa steg, där varje individ sätter upp egna mål för att komma till full aktivitet.

– Vi har arbetat mycket med att skapa öppenhet och transparens i grupperna. Vi har blandat män och kvinnor för vi tror att det är viktigt att visa att i Sverige arbetar vi tillsammans på ett jämlikt sätt, vi har också som hälsopedagoger vågat vara ”personliga utan att bli privata” och delat med oss om hur vi lever och hur vi tänker och det har gjort att många har känt tillit och vågat öppna upp för att beskriva sina hinder och problem, säger Anne Nordenberg.

– Vi har också jobbat mycket med vårt egna förhållningssätt bland oss i arbetsgruppen, så att vi delar samma vision, ger uttryck för samma värderingar och hela tiden följer upp arbetet på ett strukturerat sätt. Eftersom vi har varit ett metodutvecklande projekt har vi också förändrat saker under arbetets gång, säger Louise Askebro.

Psykisk ohälsa vanlig

Förutom gruppaktiviteten har också varje individ erbjudits tre fördjupningssamtal om sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt bland nyanlända. Samtidigt är det något som är förenat med mycket skam, ”man kan anses galen” och det ses som ett ”straff från gud” i vissa kulturer, därför har ett stort fokus legat på att få en förståelse för vilka tankar som man kan behöva söka hjälp för och hur man gör för få den hjälpen.

– Det tar tid att våga prata om det här eftersom det är så förenat med skam. Många har också svårt att söka rätt vård på grund av att man ännu inte lärt sig svenska och att hantera systemen för det, eller inte har kännedom om kopplingen mellan fysiska symtom och psykisk ohälsa. En viktig del för projektet har också varit att fånga upp behov och stödja dem vidare, säger Anne Nordenberg.

Under projekttiden har förutsättningarna förändrats speciellt för Arbetsförmedlingens del som genomgår en stor omorganisation, men även på grund av Corona-pandemin som har gjort att de har fått förändra gruppaktiviteterna i projektet under senaste året.

– Samtidigt har vi hela tiden försökt följa de ursprungliga målsättningarna, för vi tror verkligen på dem. Under arbetet har vi sett att många har kunnat närma sig arbetsmarknaden med det här stödet, säger Louise Askebro.

Bra resultat i nationella deltagarenkäten

Ett ytterligare ”kvitto” för att projektet har varit framgångsrikt har varit indikatorprojektets deltagarenkät som visat att Gävle var ”bäst i klassen” med bästa nationella resultatet på frågorna om insatsen varit ”till nytta” och om det fått ”ta den tid” som behövts.

– Projektet syftar till att ge deltagarna ”egenmakt” och därför var det särskilt roligt att se att vi låg så högt nationellt på frågan ”har insatsen hjälpt dig hantera din egen situation”, säger Louise Askebro.

Till årsskiftet avslutas projektet och för Gävles del ser det inte ut att bli någon annan ersättande insats.

– Under våren kommer vi att skriva en slutrapport om projektet och då räknar vi med att också kunna sprida resultatet vidare. Förutom att vi hittat bra metoder för att arbeta med nyanlända har vi också hittat ett ”glapp” kring samhällets stöd för den här målgruppen. Det gäller speciellt i vården och vi kommer att träffa rehabkoordinatorer för att dela med oss av våra erfarenheter, säger Anne Nordenberg.

EU-flagga

Ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner