Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

SKR vill se en översyn av Finsam

– Viktigast är att målgruppen får ta del av ett effektivt stöd

Roy Melchert, Sveriges Kommuner och Regioner

Roy Melchert, SKR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föreslår i en skrivelse till regeringen en översyn av Finsamlagstiftningen.
– Det viktigaste är att
målgruppen ska få de insatser de har rätt till, säger Roy Melchert, SKR.

Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) kom 2004. Den gör möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka genom lokala samordningsförbund kring individer som har sammansatta problem.

– Redan 2019 lämnade vi över en politiskt förankrad skrivelse där vi påtalade vikten av gemensamt ansvar och ett behov av att se över finsamlagstiftningen. Det vi gjort nu är att förklara lite mer utförligt vad det är vi ser behov av, säger Roy Melchert.

Roy är noggrann med att betona att det inte handlar om några ”nya” problem, utan sånt som redan är känt.

– Vi pekar på kända problem som alla vet om. Vi lägger inte heller fram förslag på lösningar och kommer heller inte dra igång något arbete med det syftet. Vi vill att regeringen tittar på de här sakerna och tar fram förslag, särskilt nu när Arbetsförmedlingen ska reformeras.

Just nu pågår en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet av ISF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Inspektionen för socialförsäkringen) som beräknas vara klar i december 2022.

– Problemet är att den inte går i ”takt” med den stora reformering som just nu sker av Arbetsförmedlingen. Redan under våren kommer regeringen att komma med en departementsskrivelse med förslag på ny lagstiftning om hur Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna ska förhålla sig till varandra. Förändringarna kommer att påverka Finsam-samarbetet på olika sätt. Det är nu vi har möjlighet att diskutera och skapa de bästa förutsättningarna för samverkan, säger Roy Melchert.

Ingår i Nationella rådet

Roy Melchert är sedan förra våren SKR:s representant i Nationella rådet, en post som han övertog från Leif Klingensjö.

– Även om jag är relativt ny i Finsam-sammanhang, kan jag föreställa mig att det inte alltid är så enkelt att bedriva verksamhet i samordningsförbund när det finns svårigheter att implementera insatser, även om de är bra, för att det är svårt att hitta långsiktiga finansieringslösningar.

– Många av de problem som vi tar upp i skrivelsen har vi också diskuterat i Nationella rådet, men det är ofta problem som vi inte ”rår på” eftersom det ytterst handlar om lagstiftningsfrågor där regeringen behöver ta ställning. Medan de statliga myndigheterna löpande för en dialog med sina departement, såg vi från SKR:s sida ett behov av att lyfta till regeringen hur vi ser på de här frågorna.

Skrivelsen som är politiskt förankrad genom att den är antagen av SKR:s styrelse har nu skickats till socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet för kännedom.

SKR har också fört en dialog med NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) om innehållet.

Vill skapa bättre förutsättningar

– Om de problem vi pekar på skulle åtgärdas så skulle det förstås skapa bättre förutsättningar för förbunden. Men ytterst handlar det om individerna. Vägledande för översynen är att regeringen ska ta fram lösningar som är ändamålsenliga för individerna så att de får de insatser de som har rätt till. Finsam når idag endast något mer än elva procent av den uppskattade målgruppen. Det har gått 15 år sedan lagstiftningen kom, det kan finnas anledning att se över det här. Hur stor är den faktiska målgruppen och vad är en rimlig nivå? En utgångspunkt bör vara att insatserna bör komma fler individer till godo, säger Roy Melchert.

Ett annat problem som lyfts i skrivelsen är att insatserna skiljer sig åt i landet eftersom varje samordningsförbund tar fram egna lokala lösningar.

– Vi tycker att det är viktigt att oavsett var jag bor i landet , så ska jag kunna få mina behov tillgodosedda. Det viktiga är att det finns likvärdiga insatser av god kvalitet, sen kan det se olika ut. Likvärdiga är inte samma sak som lika, förtydligar Roy Melchert.

Viktigt att säkra resurser

SKR vill att regeringen ser över förslag för hur parternas medverkan kan säkras och utvecklas i framtiden.

– Individer med sammansatta behov är ett gemensamt ansvarstagande för kommuner, regioner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Därför kan man behöva se över nuvarande styrning lokalt och nationellt för att säkra att alla parter kan ta det ansvaret, säger Roy Melchert.

För att komma dit behöver man förenkla vissa saker, effektivisera men kanske också tydliggöra Finsamlagstiftningen, menar Roy Melchert.

SKR utesluter inte en helt ny lagstiftning.

–En eventuell översyn bör ha mandat att se nya lösningar och, om det är nödvändigt, en helt ny lagstiftning. Nu vet vi ju inte om det ens blir en översyn men vi är positiva till förslag som stärker det delade ansvaret och tillgodoser individens behov, även om vi naturligtvis behöver bevaka kommunernas och regioners roll i förslagen.

– Jag tror samtidigt inte att lösningen är att kasta ut Finsam med badvattnet. Det krävs ett gemensamt ansvarstagande av de fyra aktörerna för de individer som berörs, Finsam har en etablerad metod för det.

Läs också:

Skrivelse: Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer Pdf, 387.6 kB.

Pressmeddelande från SKR, "Översyn av Finsam nödvändig" Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av skrivelsen Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner