Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld:

– Ett arbete som gör skillnad på riktigt

Kvinna i fönster med texten #upptäck våldet

Det är en förmån att få arbeta med det här, för vi gör verklig skillnad i människors liv. Det har också skapat nya former för samverkan, säger Kjell Sjundemark, förbundschef i Södertälje som var en av de medverkande på Nationella rådets nya temaseminarium som denna gång handlade om regeringsuppdraget för ökad upptäckt av våld.

Först ut på Nationella rådets temaseminarium, var Julie Jacobson från Försäkringskassan och Åsa Frostfeldt från Arbetsförmedlingen, som berättade om hur de tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen arbetar med regeringsuppdraget som de fick 2019.

Myndigheterna ska var för sig utveckla arbetet inom området våld mot målgrupperna för sina verksamheter och samverka kring rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatta och förövare, säger Åsa Frostfeldt.

Utöver det samverkar myndigheterna kring att sprida information om våld, skapa bra vägar för att fånga upp och ge stöd samt utveckla stödet till personal som möter våldsutsatta.

Försäkringskassan påbörjade sitt arbete för att upptäcka våld redan 2014, då som en del av jämställdhetsintegreringen.

– Vi började arbeta med våld eftersom erfarenheter och studier visar en direkt koppling mellan ohälsa och utsatthet för våld. Vi ser våld i nära relationer som den yttersta formen av ojämställdhet, säger Julie Jacobsson.

Till en början ställde Försäkringskassan bara frågor om våld om de fick en ”indikation”, men regeringsuppdraget har intensifierat arbetet och nu ställer en stor del av handläggarna frågor om våld. Försäkringskassan har dels särskilda utbildningar och metodstöd för att fråga om våld och dels integrerat ordinarie utbildningar och stöd med det perspektivet. Arbetet följs upp systematiskt.

För Arbetsförmedlingens del blev regeringsuppdraget starten för att börja arbeta med upptäckt av våld.

Under 2020 har vårt fokus legat på utbildning och att förbättra samverkan. Vi har utsett samordnare i våra sex regioner, säger Åsa Frostfeldt.

Arbetsförmedlingen har också arbetat mycket att kommunicera om våldet och dess effekter, bland annat genom en särskild webbplats.

NNS och samordningsförbundens arbete

NNS och samordningsförbund ingår också i regeringsuppdraget genom Jämställdhetsmyndigheten, berättade Ola Andersson. Genom att ställa sju frågor om våld i ett standardiserat formulär har de redan kunnat se att samordningsförbundens målgrupper är mer utsatta för våld än övriga i samhället.

Sju samordningsförbund ingår i piloten, men vi hoppas att många fler samordningsförbund vill börja ställa frågor om våld.

Han får medhåll av Anita Kruse som sakkunnig håller ihop projektet inom NNS.

Jag hoppas ni förbundschefer tar kontakt med era styrelser och kommer med i det här arbetet inom regeringsuppdraget, säger Anita Kruse.

Mari Cedervall från Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga och Kjell Sjundemark från Samordningsförbundet Södertälje beskrev sedan hur det har varit att ingå i piloten.

Till en början fanns en stor oro bland våra coacher. Hur skulle deltagarna reagera, skulle de bli kränkta? För att avdramatisera och skapa en större trygghet fick de först ”öva” på varandra, säger Mari Cedervall.

När coacherna började ställa frågor möttes de av en vilja att få berätta. Flera deltagare undrade också varför vården aldrig ställt dem frågan tidigare.

En deltagare, en kvinna på 35 år, med diagnosen schizoaffektivt-syndrom sedan 20 års ålder, har själv förstått att hon drabbades av posttraumatisk stress efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld vid 16-års ålder, och att det felaktigt misstogs av vården som psykisk sjukdom. Idag är diagnosen borta och kvinnan arbetstränar. Tänk om hon hade fått frågan tidigare?

Kjell Sjundemark menar att arbetet mot våld på många sätt har varit en ögonöppnare, men också något att enas kring, inte bara bland medlemmarna i samordningsförbundet, utan också med andra aktörer inom civilsamhället.

Jag tror att det är viktigt att ansluta till det arbete som redan finns lokalt, så att vi inte bygger parallella system. Här kan vi som samordningsförbund också bidra med att hålla ihop samverkan och bjuda in olika aktörer.


Läs också:

Fem myndigheter får i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld   Länk till annan webbplats.(Regerigen)

Våld i nära relationer   Länk till annan webbplats.(Arbetsförmedlingen)

Du har rätt till ett liv fritt från våld Länk till annan webbplats. (Försäkringskassan)

Stoppa våldet Länk till annan webbplats. (NNS)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner