Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Antalet deltagare minskade på grund av pandemin

Malin Lundblad

Jonas Wells och Malin Lundblad ser tillbaka på 2020

År 2020 var ett speciellt år på grund av pandemin. Antalet deltagare i samordningsförbundens insatser minskade med 20 procent.
– Samtidigt var resultaten på ungefär samma nivå som tidigare år, säger Malin Lundblad, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Pandemin lämnar sitt tydliga avtryck på resultaten i Försäkringskassans årliga rapport till regeringen om de insatser som görs inom ramen för finansiell samordning.

Antalet deltagare i de individinriktade insatserna har minskat med cirka 20 procent jämfört med 2019 till 24 867 individer. Även de strukturinriktade insatserna, som
till exempel utbildning till handläggare inom de samverkande parterna har minskat med hela 32 procent.

– Samtidigt ser vi ingen större minskning i antalet individinriktade insatser. 2019 registrerades 1 138 individinriktade insatser och 2020 registrerades 1 087 insatser. De flesta samordningsförbund har insatser som kan pågå under flera år. Däremot kan det ha varit svårare att etablera helt nya insatser, säger Malin Lundblad.

Pandemin påverkade också antalet deltagarenkäter i NNS indikatorer, berättar Jonas Wells på NNS. Trots att över hälften, 42 av Sveriges 78 samordningsförbund använder sig av de enkäterna till deltagare, personal, styrelser och chefer i samverkan, kom det in färre svar än förra året, trots att fler samordningsförbund deltog i år.

– Vi fick in 4 186 enkäter vilket gav oss ett bra underlag som vi har kunnat jämföra med de tidigare indikatorresultaten som vi samlat in sedan 2018, säger Jonas Wells.

Deltagare mer redo för arbete

Under 2020 var det något färre deltagare som gick direkt till arbete eller studier, 28 procent mot 31 procent under 2019. Samtidigt ökade antalet aktivt arbetssökande med tre procent.

– Det här visar att lika många skulle kunnat gå vidare till arbete eller studier som tidigare, men på grund av pandemin har tillgången på arbete inte varit lika god, säger Malin Lundblad.

Indikatorrapporten för 2020 visar att majoriteten av deltagarna själva känner att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation och upplever sig vara mer redo att kunna arbeta eller studera.

–De flesta deltagarna har fått vara med och bestämma över vilket stöd de skulle få. Majoriteten är mycket nöjda. De upplever också i ökad omfattning att de får insatser som kännetecknas av att det finns någon, eller några, som håller samman och stödjer den enskildes rehabiliteringsprocess, säger Jonas Wells.

Det finns skillnader i svaren mellan män och kvinnor. Män tenderar att vara något mindre nöjda med sina insatser. Samtidigt visar Försäkringskassans årsrapport att det är fler män som går vidare till arbete eller studier.

I regeringsrapporten konstateras det också att antalet dagar deltagarna haft ersättning från Försäkringskassan med sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsersättning har minskat året efter en avslutad insats jämfört med året innan de påbörjade insatsen.

– Sjukpenning och rehabiliteringspenning minskade i snitt med tolv dagar, aktivitetsersättning i snitt fyra dagar. Däremot ökar antalet sjukersättningsdagar i snitt med två dagar, säger Malin Lundblad.

Fler kommuner och allt större samordningsförbund

Under förra året kom två nya kommuner med i samordningsförbund, Dorotea anslöt till Södra Lappland och Uppvidinge anslöt till Värend. Nu är 271 kommuner med i ett samordningsförbund.

– Under några har vi sett allt större förbund bildas, förra året bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun. Under 2021 kommer även Boden att ansluta till det här förbundet, säger Malin Lundblad.

I januari i år bildades också Samordningsförbundet Skaraborg efter en sammanslagning av förbunden norra, västra och östra Skaraborg.

Sedan 2018 har antalet kommuner som ingår i samordningsförbund ökat från 260 till 271 kommuner.

– Även om allt fler kommuner ansluter sig till samordningsförbund så har nu en kommun, Härryda kommun, beslutat att lämna samordningsförbundet Insjöriket från och med 2024, säger Malin Lundblad.

Svar på regeringsuppdrag Samordningsförbund 2020 Pdf, 776.5 kB.

Nationell indikatorrapport 2020 Länk till annan webbplats. (PDF, hämtas från NNS.se)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner