Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Större risk för kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa

Bild på Ulrik Lidwall analytiker på Försäkringskassan

Om du är kvinna, har barn i förskoleåldern och arbetar inom vård, skola eller omsorg har du störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa.

Vi ser en stark koppling till arbetsmiljön, säger Ulrik Lidwall analytiker på Försäkringskassan som medverkade på Nationella rådets temaseminarium om Psykisk ohälsa.

Försäkringskassan har i sin senaste rapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” följt sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser under 2018 och 2019. Idag står psykisk ohälsa för störst andel av sjukfallen. Studien visar bland annat att psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid.

Vi har sett att det skett en markant ökning av sjukskrivningslängder mellan 2014–2019. En stor del av ökningen tror vi beror på att en högre grad är utmattningssyndrom i sjukskrivningarna, säger Ulrik Lidwall.

Större risk för kvinnor

Kvinnor löper generellt 25 procents högre risk än män att påbörja ett sjukfall. För sjukfall med psykiatrisk diagnos är risken 31 procent högre jämfört med män och ännu högre för stressrelaterad psykisk ohälsa, 41 procent. Stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare bland dem med barn i förskole- och lågstadieåldern. Störst risk är det för de som har flera barn och för de som är skilda.

– Mycket av det här tror vi beror på att kvinnor generellt tar ett större ansvar för barn och familj, säger Ulrik Lidwall.

Vård och omsorgsyrken

Men framförallt handlar det om att det är flest kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg, där arbetsförhållandena under en lång tid har varit mer ansträngda, menar Ulrik Lidwall.

– Det här är yrken med hög anspänning och låg andel av kontroll. Det måste finnas en balans mellan anspänning och belöning. Det handlar i detta sammanhang inte bara om bättre lön utan också om att det här yrken som anses ha lägre status i samhället, där utvecklingsmöjligheterna är små och där det är vanligare med otrygga anställningsformer som visstidsanställningar och deltidsarbete, säger Lidwall.

Även om det är vanligare att anställda med låg utbildning drabbas av ohälsa, visar Försäkringskassans rapport också att de med hög utbildning som t ex specialistläkare, veterinärer och apotekare som är bristyrken, drabbas allt oftare av stressrelaterad ohälsa.

– Vi ser tydligt hur arbetsmiljöproblemen landar i sjukförsäkringen vilket inte är bra vare sig ur ett samhällsperspektiv eller individperspektiv. Fokus bör därför ligga i det förebyggande arbetet för att få effekt, säger Ulrik Lidwall.

Läs Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 år (Socialförsäkringsrapport 2020:8) Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner