Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny viljeförklaring

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en viljeförklaring för hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbund.

Viljeförklaringen som är undertecknad av avdelningscheferna Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen samt Ulrika Havossar och Marie Axelsson, Försäkringskassan inleds med att tydliggöra att "samverkan genom samordningsförbund har en viktig funktion för att människor ska få stöd i att inträda eller återgå i arbete eller studier och på så sätt nå egenförsörjning".

Myndigheterna ska verka för att för att det genom samordningsförbund blir fler rehabiliteringsinsatser för behovsgrupperna långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning. Syftet är att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Tillsammans verkar det statliga myndigheterna för att behovsgrupperna prioriteras i samordningsförbund och att det finns samordnande insatser som syftar till att behovsgrupperna ska öka sin arbetsförmåga och möjlighet att få arbete.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska också stärka det egna arbetet inom finansiell samordning genom att:

• stärka kunskapen om tillgängliga insatser
• hänvisa fler individer till insatser
• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar
• medverka med medarbetare i insatser.

Läs hela viljeförklaringen här Pdf, 75.2 kB.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner