Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Något färre deltagare från de prioriterade behovsgrupperna

Bild på Malin Lundblad och Charlotta Ahlstöm

Malin Lundblad, Försäkringskassan och Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen

Antalet insatser för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens prioriterade behovsgrupper har inte minskat i någon större omfattning jämfört med föregående år trots covid-19-pandemin, däremot har antalet deltagare blivit färre, visar myndigheternas senaste gemensamma återrapport till regeringen.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan flera år tillbaka i sina regleringsbrev uppdraget ”att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning”. I regleringsbrevet för 2020 finns också uppdraget att ”Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser”.

Samordningsförbunden har under 2020 finansierat 417 insatser för de prioriterade behovsgrupperna.

– Av alla insatser som samordningsförbunden finansierade 2020 var 38 procent speciellt riktade till de prioriterade behovsgrupperna vilket är lika stor andel som 2019, säger Malin Lundblad, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Färre deltagare

Däremot är det färre individer som deltagit i insatser för de prioriterade behovsgrupperna

– Covid-19-pandemin är troligen en orsak till att antalet individer i behovsgrupperna som tagit del av förbundsfinansierade insatser minskat, säger Charlotta Ahlström, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.

Pandemin har också lett till en ökad arbetsbelastning och omställning av resurser för de statliga myndigheterna som påverkat myndigheternas remittering av individer i insatser för behovsgrupperna. Behovsgrupperna har också påverkats negativt av att det till exempel har varit svårt att få till stånd arbetsträningsplatser och handledning i de pågående insatserna.

De lokala behoven styr

I återrapporten konstaterar myndigheterna att de har begränsade påverkansmöjligheter eftersom samordningsförbundens insatser bestäms lokalt genom att analysera alla de fyra samverkande parternas behov.

Av samma skäl är det också svårt att öka alla parters ansvarstagande för samordningsförbundens insatser.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för ett ökat ansvar i den finansiella samordningen vilket de hoppas ska bidra till bättre engagemang, dialog och samverkan mellan alla parter.

– Vi för gemensam dialog i Nationella rådet om hur alla parter tillsammans ska kunna bidra till uppdraget. Det är också viktigt att vi ser samverkan genom samordningsförbunden som en naturlig del av myndigheternas ordinarie uppdrag för att bättre kunna nyttja möjligheterna i lagstiftningen och se till att våra behovsgrupper får det stöd de behöver säger Malin Lundblad.

Se: Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2020 – Insatser genom samordningsförbund Pdf, 418.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner