Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Pilot för samverkan kring UVAS

Bild på Anna Lexelius

Anna Lexelius är förbundschef för Samordningsförbundet Östra Södertorn. Foto: Helena Baljo.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har haft en första workshop med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att inleda samarbetet för att nå gruppen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Workshopen är en början till pilot kring hur samordningsförbunden kan samarbeta framöver med MUCF enligt det förslag som kom fram i rapporten Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF fick 2018 ett uppdrag av regeringen att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Genom att ordna lokala workshopar vill de ge samlad bild av hur läget ser ut för målgruppen och ta fram en lokal avsiktsplan för att samordna stödet.

Målgruppen UVAS definieras av MUCF som ungdomar 16–29 år, folkbokförda i Sverige som under ett kalenderår inte har inkomster överstigande ett basbelopp och som inte registrerats studera mer än 60 timmar.

Situationen förvärrad av pandemin

År 2018 var det 150 000 unga som levde i denna livssituation.

Troligen har situationen förvärrats på grund av pandemin visar bland annat den senaste rapporten från IFAU som konstaterar att särskilt drabbade är barn och ungdomar från utsatta miljöer med svag socioekonomisk bakgrund och svagt socialt skyddsnät.

– Från MUCF:s sida ser vi att pandemin har lett till att allt fler unga blir arbetslösa och att antalet sommarjobb, ingångsjobb och tillfälliga jobb minskat. Eftersom den här gruppen i många fall saknar gymnasieexamen har de betydligt svårare att få ett jobb. Vi ser också att ungas fysiska och psykiska hälsa har försämrats. Unga utlandsfödda som inte etablerats på arbetsmarknaden riskerar att drabbas särskilt hårt. Civilsamhället har fått stora problem, där föreningar fått stänga ner eller pausa verksamheter som många gånger annars kan fungera som en inkörsport för ungas etablering, säger Petter Berg, MUCF.

Verkar för fler insatser i samordningsförbund

I maj 2020 fick MUCF tillsammans med flera andra myndigheter regeringens uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget har utmynnat i sju förslag och tio bedömningar som myndigheterna anser bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans som presenterades i rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Ett av förslagen är att öka antalet insatser finansierade av samordningsförbunden till UVAS.

– Vi vet att samordningsförbunden redan idag gör mycket för målgruppen, vi menar att samordningsförbunden bör få ett utökat uppdrag och mer resurser för den här målgruppen, säger Petter Berg, MUCF.

Pilot i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Under första mötet med Samordningsförbundet Östra Södertörn gjordes en nulägeskartläggning för kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Chefer och tjänstemän som samverkar i förbundet fick diskutera i mindre grupper vilket stöd som de ger idag till unga i målgruppen och vad som saknas.

”Behovet av att det finns olika stöd som fångar upp ungdomarna är stort” konstaterade en grupp, en annan grupp efterlyste någon form av ”nätverk för den här gruppen” som de menar bör ske inom samordningsförbundet. Vikten av att arbeta nära ungdomarna och att de fick bli sedda och hörda menade flera också var en viktig framgångsfaktor.

– Nästa steg är att gå vidare för att försöka skapa en gemensam avsiktsplan för arbetet med målgruppen. Vi kommer mer konkret titta på vad vi tillsammans kan göra i samverkan och vad respektive part kan göra. Vi har fått många bra förslag och inspel från er om vad vi ska ta med i förbundets planering, säger Anna Lexelius förbundchef i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner