Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Minst en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelse

– Vissa kommuner har företrätts av andra kommuner i förbundsstyrelsen. Det är inte möjligt enligt Finsamlagen. Ytterst handlar det här om demokrati, att vi genom val väljer de som ska föra medborgarnas talan, säger Ulrica Runemar, SKR.

I dagarna går Nationella rådet ut med information till alla samordningsförbund om att det i nuvarande mall för förbundsordning som uppdaterades senast 2016 finns en felaktig tolkning om medlemsrepresentation i styrelsen

I Finsamlagens tionde paragraf står det att ”varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare”.

– Det är ett minimum. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem utan en part i ett samordningsförbund. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen. Det betyder också att varje kommun och region ska i sina respektive fullmäktige välja dessa personer, 12 § första st i Finsamlagen, säger Staffan Wikell, jurist på SKR som stödjer Nationella rådet i juridiska frågor.

Eniga i tolkningen

Även jurister från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som varit involverade i processen i att ta fram en ny förbundsordningsmall är eniga i den nya tolkningen.

– Vi förstår att det här kan innebära en del arbete för samordningsförbunden. Det kan praktiskt bli mer ”tungarbetat” med stora styrelser, med mer administration och större kostnader, säger Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen.

En annan risk som Nationella rådet ser är att balansen i styrelserna rubbas när en part har fler röster än de andra. I styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet dvs fler än hälften av de avgivna rösterna.

Som en hjälp vid röstningen kan förbundsmedlemmarna i förbundsordningen skriva in krav på kvalificerad majoritet för speciellt viktiga frågor, till exempel budget och verksamhetsplan.

Individernas bästa – inte sin egen organisation

– Det är viktigt att komma ihåg att den som sitter i en styrelse ska se till individernas bästa och inte sin organisation. Styrelsearbetet ska utgå från de lokala behoven ur ett helhetsperspektiv som gynnar de individer som är i behov av samordnad rehabilitering. Det finns samordningsförbund som vi vet har hittat bra sätt att arbeta i styrelsen och därför kommer vi att bjuda in till ett temaseminarium den 7 mars för att svara på frågor och ge utrymme för kunskapsutbyte, säger Malin Lundblad, Försäkringskassan.

Under våren kommer den nya förbundsordningsmallen bli klar och det kommer också tas fram olika former av stöd för förändringen som ska vara genomförd i samband med valet i höst som kommer presenteras i Kunskapsstöd under "bilda förbund".

– Det är viktigt att vi följer Finsamlagen. Ytterst handlar det här om demokrati. Genom val väljer medborgarna den som de vill ska representera dem i kommun och region. Därför kan t ex inte en kommuns förtroendevald representera en annan kommun, säger Ulrica Runemar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner