Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
Beatrice Hopstadius

”I många fall fanns en oro som följdes av en passivitet”

Socialstyrelsens senaste utredning om vissa skador och dödsfall visar att det finns stora brister i samhällets stöd kring de som är utsatta för våld i nära relationer.

– Vi behöver förbättra samverkan runt den enskilda individen, säger Beatrice Hopstadius, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har sedan 2008 utrett skador och dödsfall i våld i nära relationer. Nyligen presenterades den sjätte rapporten som omfattar brott som är begångna mellan 2015–2020.

Även om mycket faktiskt har förbättrats, finns fortfarande ganska stora brister, säger Beatrice Hopstadius.

– Vi pratar jättemycket om tidig upptäckt. Ändå har de i många av de här fallen funnits en oro, som följdes av en passivitet. Man väntar och hoppas att kanske det ska ordna sig, konstaterar Beatrice Hopstadius.

Bland 83 brottsoffer, 26 barn och 57 vuxna identifierades ett 30-tal brister i samhällets insatser. Till exempel att socialtjänsten inte alltid inleder utredningar om barn trots allvarliga problem som kan föranleda åtgärder eller att man inte följer upp ett barns situation efter avslutad utredning.

Brister i kedjan

När barn dödats är det i de flesta fall en förälder som begår brottet men det finns också barn som dödats av ett annat jämnårigt barn eller någon annan vuxen.

– I de fall en förälder var gärningspersonen så hade samhällsaktörerna som var inblandade i de här ärendena faktiskt kännedom om att det fanns problem i familjen och ofta så hittade man i dokumentation om föräldrarnas psykiska ohälsa.

På samma sätt hade barn med avvikande beteenden som våldfört sig mot andra barn som klasskamrater och syskon ofta haft kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin men inte fått någon ”långsiktig insats”.

– Det finns brister i hela kedjan, det ser vi alla de här fallen, konstaterar Hopstadius.

Tidigare utsatta

Majoriteten av de vuxna som dödats eller utsatts för försök till dödligt våld är kvinnor. Oftast är en manlig partner eller tidigare partner gärningsperson, men det finns även män som dödats av en kvinnlig partner och fall där en person dödats av exempelvis sitt vuxna barn eller någon annan släkting.

– Två tredjedelar av brottsoffren har tidigare varit utsatt för våld av gärningspersonen och det fanns väldigt många barn i den här gruppen. De personer som drabbas har ofta omfattande social problematik, det kan handla om arbetslöshet, en osäker bostadssituation eller psykisk ohälsa. Många i deras sociala nätverk har också känt till problemen.

– Det är en jätteviktig kunskap att fundera på, hur kan vi involvera det sociala nätverket för att stärka stödet både kring gärningspersoner och våldsutsatta? Bostadsfrågan är väldigt viktig för utsatta som behöver fly hemmet och inte har någonstans att ta vägen, säger Beatrice Hopstadius.

Socialstyrelsens utredningar visar att många av brottsoffren och gärningspersonerna hade haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer, ofta kort tid före de aktuella brotten.

Beatrice Hopstadius menar att det ofta inte är någon brist på reglering eller stödmaterial som ligger bakom att inte fler våldsutsatta får stöd i tid.

– Det behövs krafttag och ett långsiktigt arbete för att implementera den kunskap och stöd som finns och här har ledningen en jättestor betydelse för att driva förändringsarbetet långsiktigt.

Samverkan runt individen

Nyligen presenterade Jämställdhetsmyndigheten sin rapport om det gemensamma regeringsuppdraget för upptäckt av våld i nära relationer som bedrivits tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen där också samordningsförbunden utgjort en viktig del.

– Vi har verkligen flyttat fram positionerna men här gäller det ju att hålla ut och jobba över tid. Uppföljning och implementering är helt centralt men också att stärka samverkan runt enskilda personer. Det handlar om att förstå komplexiteten och se att hela kedjan behöver fungera, säger Beatrice Hopstadius.


Läs och ladda ner rapporten från Socialstyrelsens webbplats:

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se också:

Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Redovisning av NNS och samordningsförbundens arbete i regeringsuppdraget, länkar till ny sida)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner