Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Allt fler till arbete eller studier

Bild på Malin Lundblad

Försäkringskassans årliga rapport till regeringen visar bästa resultatet någonsin för målet att få individer till arbete, studier eller bli arbetssökande.

– Hela 60 procent av deltagarna gick till arbete, studier eller blev arbetssökande efter avslutad insats, det är förstås ett väldigt glädjande resultat, säger Malin Lundblad, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan

Försäkringskassans årliga rapport till regeringen om de insatser som görs inom ramen för finansiell samordning präglas annars av pandemins konsekvenser även för året 2021.

Antalet deltagare i de individinriktade insatserna minskade med tre procent jämfört med 2020 till 24 102 individer. Det kan jämföras med 2019, året innan pandemin, då antalet deltagare var 31 167.

Det finns flera förklaringar till minskningen menar Malin Lundblad:

– Den höga arbetsbelastningen under covid-19-pandemin har gjort att parterna inte hunnit aktualisera deltagare till insatser i lika hög grad som tidigare. Pandemin har också gjort det svårare att bedriva individinsatser.

– Vi ser också att vi går mot färre och större förbund, vid årsskiftet fanns det 76 förbund. Det gör också att antalet insatser minskar när insatserna centraliseras till en kommun.

Av alla insatser är 46 procent strukturövergripande insatser som syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering.

– Under 2021 ställde många förbund om till digitala möten. På så sätt nådde de också många fler, antalet deltagare ökade med cirka 71 procent jämfört med 2020, säger Malin Lundblad.

Dialog med förbunden

För att skapa en ökad förståelse för siffrorna i den nationella uppföljningen bjöd Försäkringskassan in förbund till en dialog.

– Jag vill passa på att tacka för det stora engagemanget som fanns hos förbunden att vara med och bidra i det här arbetet, rapporten blev så mycket bättre genom deras medverkan, säger Malin Lundblad.

Tio förbund av olika storlek och med geografisk spridning bjöds in till en dialog utifrån fyra teman från återrapporten.

–Det var jätteroligt och gav en helt annan förståelse för vad som ligger bakom resultaten, säger Malin Lundblad.

Fler till arbete

Förbundscheferna såg flera förklaringar till att fler kom till arbete eller studier under 2021 jämfört med tidigare år.

– Antalet individer som går vidare till arbete kan delvis bero på att arbetsmarknaden lättade under hösten 2021 samt att de satsningar som har gjorts på subventionerade arbeten nu ger effekt på denna målgrupps resultat, säger Malin Lundblad.

Det kan också till viss del bero på att deltagarna varit längre tid i en insats på grund av pandemin och därför ”mer redo” att gå vidare till arbete eller studier.

Förbundscheferna gav flera förklaringar till varför deltagare är kvar i en insats en längre tid än tidigare.

– Pandemin gjorde det svårare för deltagare att komma ut på arbetsträningsplatser. En del av individerna som erbjöds insatser har ett större behov av stöd och det kan också ibland vara svårt att byta till en annan insats som bedrivs av parterna utanför den finansiella samordningen.

Läs också:

Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner