Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”De flesta indikatorer har utvecklats positivt”

Bild på Jonas Wells

Lite bättre för varje år. Så skulle man kunna sammanfatta de fyra första årens enkäter med deltagare, personal, styrelse och chefer som mäter 16 indikatorer inom samordningsförbundens arbete.

Vi trodde att pandemin skulle ha en större effekt på insatserna än vad det sen fick, säger Jonas Wells, samordnare för indikatorarbetet.

Den senaste indikatorrapporten bygger på två enkäter som deltagare får fylla i under tiden som insatsen pågår och när den avslutats. Det finns också enkäter till personal, chefer, styrelsemedlemmar och remittenter. Det är frivilligt att vara med och förra året deltog 39 samordningsförbund i studien.

Instrumentet består framförallt av kryssfrågor som utgår från 16 indikatorer. Dessa indikatorer svarar på ”hur märker vi att samverkan går framåt”. I deltagarenkäten finns också öppna svarsalternativ som samordningsförbunden kan redovisa lokalt. Det vi såg när vi nationellt tittade på svaren var att samtliga indikatorer utom en visar att förbundens verksamhet och samordnade insatser utvecklas positivt, i flera fall mycket positivt, säger Jonas Wells som också arbetar som förbundschef i Södra Dalarna och forskar inom samverkansfrågor vid Lunds universitet.

Fokus på behov

Deltagarna är överlag positiva till de insatser de fått och känner sig också mer redo för arbete.

Vi ser en utveckling mot en styrning, kultur och arbetssätt med fokus på medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa deltagaren på dennes villkor, konstaterar Wells.

Det finns också frågor som väcker nya frågor.

Personal och styrelseperspektivet är tydliga med hur de ser förändringen gå framåt. Däremot är chefsnivån mer försiktig i sina bedömningar. Detta är något vi gärna vill diskutera och lära oss mer utav. Likaså ska det bli roligt att följa hur förbunden och dess medlemmar upplever hur jämställdhetsarbetet utvecklas i samverkan. Vi har gjort den första mätningen 2021 för detta med en rad olika frågor till olika perspektiv. Det ska bli spännande att se hur förbundens ansträngningar i detta visar sig framöver.

Viktig del i kvalitetsarbetet

Indikatorarbetet gör det möjligt att jämföra resultaten på lokal, regional och nationell nivå.

Det är också möjligt att jämföra liknande insatser med varandra. Vi brukar använda resultatet på NNS nationella seminarier där vi låter de förbund som lyckats bäst inom ett område få beskriva sina framgångsfaktorer för arbetet, säger Jonas Wells.

Det blir ett strukturerat sätt att jämföra oss med varandra och lära av varandra. På det sättet blir indikatorarbetet en viktig del av kvalitetsutvecklingen. En observation vi gjort är att de förbund som arbetar mycket med sin uppföljning verkar också vara de förbund som lyckas bättre. Förändringen märks över tid, konstaterar Wells.

Föreläste i Europakommissionen

Jonas Wells medverkade nyligen på Europakommissionens workshopserie ”Coffee and learn” där han fick beskriva samverkan inom samordningsförbund och sin forskning kring samverkan.

Jag var nervös innan, men det blev väldigt bra. Det fanns ett stort intresse för samverkan och för hur man kan bädda för bättre möten och samtal, som ju är en del av mitt forskningsområde. Många var också intresserade av att få veta mer om samordningsförbunden och vårt arbete med indikatorer för att mäta samverkan, säger Jonas Wells.

Läs också:

Nationell-indikatorrapport-2021_20-mars.pdf (nnsfinsam.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notis om Jonas Wells föreläsning på Europakommissionen Pdf, 446.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Klipp sparad som pdf-fil)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner