Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Allt fler deltagare från de prioriterade behovsgrupperna

Porträtt på Helen Johansson och Charlotta Ahlström

Helén Johansson och Charlotta Ahlström har skrivit återrapporten.

Fler deltagare från Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens prioriterade behovsgrupper får stöd genom samordningsförbundens insatser.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillsammans verka för fler Finsaminsatser till långtidssjukskrivna, unga med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning och dessutom ska myndigheterna bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. Nyligen lämnade myndigheterna in återrapporten för 2021 till regeringen.

– Det är förstås svårt att påverka insatserna, eftersom de styrs av de lokala behoven. När det gäller den andra delen i uppdraget försöker vi som statliga parter ”kliva fram” för att på så sätt få övriga parter att ta ett större ansvar, säger Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen.

Samarbetet mellan myndigheterna har ökat under senaste året.

– Den gemensamma viljeförklaringen knyter ihop vårt arbete, dels från ISF:s rekommendationer där de såg att de statliga parterna drog sig ur samverkan och dels vårt arbete utifrån regeringsuppdraget. Under 2021, har vi genomfört gemensamma regionala Finsamdagar och kompetensutvecklingsinsatser. Vi ser samverkan genom samordningsförbund som ett viktigt verktyg i rehabiliteringen, säger Helén Johansson.

Färre insatser

Antalet insatser minskade under 2021.

– Det kan finnas flera förklaringar till det. Att det var svårare att genomföra insatser på grund av pandemin är säkert en del av förklaringen, en annan är att vi ser att insatserna blir mer omfattande ”från ax till limpa” och därför täcker fler behov än tidigare, säger Helén Johansson.

Samtidigt har den nedåtgående kurvan för antalet deltagare från prioriterade grupper bromsats upp.

– Även om insatserna inte är specifikt riktade till de prioriterade behovsgrupperna, kan våra målgrupper ändå ta del av dem, säger Charlotta Ahlström.

Pandemin fick inte bara negativa konsekvenser, ”vi tvingades hitta nya arbetssätt och arbetsformer som vi tror kan ha gynnat våra behovsgrupper”, konstaterar Helén Johansson.

– Vi ser hur samordningsförbunden fungerar som en bra arena för att stötta våra målgrupper som många gånger har varit borta länge från arbetslivet.

I rapporten framgår det att de som hade sjukpenning hade i genomsnitt varit borta i 3,2 år och de med aktivitetsersättning i 3,5 år och i 78 procent av de med sjukpenning respektive 88 procent av de med aktivitetsersättning fanns en psykiatrisk diagnos i botten.

– Samtidigt ser vi ett positivt resultat för 2021, då 60 procent av alla deltagare i insatser gick till arbete, studier eller blev arbetssökande efter avslutad insats, vilket är väldigt bra, säger Helén Johansson.

Aktiviteter som kompletterar varandra

Pandemin skapade också nya förutsättningar för stödet från Nationella rådet.

– Vi har etablerat ett utvecklat sätt att digitalt stödja förbunden genom temaseminarier, webbutbildning och Kunskapsstödet. Den digitala mötesformen är här för att stanna, säger Charlotta Ahlström.

I rapporten beskrivs vad myndigheterna gör tillsammans eller var för sig för att öka den finansiella samordningen.

– Aktiviteterna kompletterar varandra för att nå ett gemensamt mål, säger Helén Johansson.


Läs också:

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner