Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella rådets rekommendation kring ESF-medel

I samband med att det digitala Kunskapsstödet togs fram genomförde Nationella rådet en översyn av samordningsförbundens uppdrag. När finansieringsformerna sågs över, visade det sig att det saknades stöd i lagen för samordningsförbund att ansöka om medel från andra aktörer. Finsamlagen har en tydlig finansieringsform som innebär att respektive part finansierar samordningsförbundens insatser. Nationella rådet valde att låta rekommendationen om att samordningsförbunden kan vara projektägare samt ansöka om ESF medel tillsvidare skulle vara kvar.

Frågan väcktes igen efter att ett samordningsförbund anlitat en advokatbyrå som såg över ett antal frågor kopplat till översynen. Advokatbyrån gjorde samma tolkning som Nationella rådet kring finansiering, att det varken i lagstiftning eller förarbeten gick att se att det finns möjlighet att söka och/eller erhålla finansiering från andra aktörer. De rekommenderade därför att ESF-frågan skulle ses över.

Utifrån dessa rättsliga bedömningar utreder nu Nationella rådet hur frågan vidare ska hanteras. I detta kommer berörda myndigheter och aktörer involveras i syfte att bedöma vägen framåt. Vi återkommer efter sommaren med mer information och hur dialog mellan förbund och Nationella rådet ska ske.

Nationella rådet

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner