Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tre personer sitter och jobbar runt ett bord. Svartvitt foto.

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har i stort sett varit oförändrad sedan den trädde i kraft 2004. För att regeringen ska kunna ta ställning till eventuella förändringar i lagen anser regeringen att det behövs ytterligare kunskap om nuvarande förhållanden och en aktuell analys angående behovet av förändringar för att uppnå syftet med lagstiftningen.

Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att analysera behovet av ändringar i lagen. I uppdraget ingår även att Försäkringskassan ska lämna författningsförslag om ändringar bedöms motiverade för att uppnå en ändamålsenlig resursanvändning och ett effektivt stöd för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma i arbete.

Försäkringskassan ska också redovisa konsekvenser för jämställdheten och hur eventuella förslag kan bidra till ökad jämställdhet.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SKR.

I uppdraget ska Försäkringskassan även föra dialog med samordningsförbunden och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

Försäkringskassan ska slutredovisa uppdraget senast den 2 december 2024.

Mer information finns här:
Samlad analys av aktuella frågor angående Finsam-lagen och samordningsförbunden (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner