Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Försäkringskassan har lämnat en framställan till regeringen

Domarklubba i lagbok. Foto.

Försäkringskassan föreslår att regeringen ser över regleringen av personuppgifts­hanteringen och sekretess­regleringen för uppföljning av insatser inom den finansiella samordningen.

För att kunna följa samverkan genom samordnings­förbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. I systemet registreras information i syfte att följa upp och utvärdera insatserna. Det är Försäkringskassan som ansvarar för uppföljnings­systemet.

Försäkringskassan har uppmärksammat att regelverket om dataskydd inte ger ett tillräckligt stöd för att hantera personuppgifter samt att det finns brister i sekretesskyddet för individer. Därför registreras inte några personuppgifter i uppföljnings­systemet.

För att utforma insatser av god kvalitet anser Försäkringskassan att det är viktigt att insatser kan följas upp och utvärderas, både utifrån ett individperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Försäkringskassan ger i framställan medskick om vad myndigheten anser bör tas hänsyn till i det vidare arbetet:

  • Fortsatt direktåtkomst till uppföljningssystemet.
  • Tydliga regler för personuppgiftshanteringen.
  • Uppföljning bör inte vara beroende av samtycke från deltagaren.
  • Översyn av sekretesskyddet.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner