Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Rapporter gällande sjukfrånvaro

Här hittar du rapporter som berör sjukfrånvaro. Rapporterna är sorterade efter vilken organisation som skrivit dem.

Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning

Rapporten visar hur skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro varierat under hela 1900–talet.

Ekonomhistorikern Tobias Karlsson studerar förhållandet mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, det relativa sjuktalet, från 1900-talets början och fram till idag. Idag är kvinnor mer sjukfrånvarande än män, men i början av 1900-talet fanns det nästan inga skillnader.

Den historiska jämförelsen av relativa sjuktal kan dock vara svårtolkad. Det beror framförallt på att de cirka 20 procent av kvinnorna som var yrkesverksamma var en selekterad grupp, till exempel var de i regel ogifta. När fler gifta kvinnor med barn kom in på arbetsmarknaden ökade skillnaderna mellan män och kvinnors frånvaro mer eller mindre konstant, med undantag av folkhemstiden (cirka 1950–1970) då många kvinnor deltidsarbetade.

Kvinnors högre sjukfrånvaro är inget ett modernt fenomen. Visserligen har skillnaden i mäns och kvinnors relativa sjuktal aldrig varit så stort som idag då kvinnors sjuktal är 90 procent högre än mäns, men det finns historiska exempel på branscher där kvinnors sjuktal varit minst lika höga som idag.

Könsskillnader i sjukfrånvaroPDF

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron.

Sedan hösten 2010 ökar sjukpenningtalet efter närmare 10 års stabil nedgång, och sedan 2014 även ohälsotalet, som inkluderar sjuk– och aktivitetsersättning.

I denna skrift ligger fokus på samspelet mellan olika aktörer. Huvudbudskapet är att även om aktörerna var för sig – den försäkrade, läkaren, Försäkringskassans tjänstemän – har rimliga handlingsnormer, kan resultatet sammantaget bli en instabilitet som tar sig uttryck i en stadigt stigande eller (med andra förutsättningar) stadigt sjunkande sjukfrånvaro.

Detta får konsekvenser för diskussionen om vad som är motiverat att göra i den rådande situationen.

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaronPDF

Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna.

Tidiga initiativ i form av utredning och rehabiliteringsinsatser är en viktig byggsten i den nya aktivare sjukskrivningsprocessen. En strategi där insatser sätts in tidigt i stället för sent i sjukfallet kan ha stora förtjänster men är också förknippad med vissa svårigheter.

För det första krävs att de insatser som sätts in är verkningsfulla och ökar möjligheterna till återgång i arbete. Forskning har pekat på att insatserna kan fungera inlåsande och förlänga sjukskrivningarna.

För det andra fordras att det går att urskilja dem som behöver insatser för att kunna återgå i arbete från dem som kan förväntas göra det ändå. För att tidiga insatser ska ha en gynnsam effekt för möjligheterna att återgå i arbete fordras således att rätt person får rätt insats.

Effekter av tidiga insatser för sjukskrivnaPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner