Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Rapporter om aktivitetsersättning

Här hittar du rapporter som berör unga med aktivitetsersättning. Rapporterna är sorterade efter vilken organisation som skrivit dem.

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning – En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning.

Denna rapport är den första uppföljningen av samordningsförbundens verksamhet som har kombinerat uppgifter från samordningsförbundens inrapporteringssystem SUS med uppgifter från Försäkringskassans register, för att över tid följa individer som deltagit i insatser som finansierats av förbunden.

Detta ger möjligheter att på individnivå följa utvecklingen för ett urval av de individer med aktivitetsersättning som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Denna utveckling jämförs sedan med motsvarande utveckling för unga med aktivitetsersättning som inte deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden.

Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättningPDF

Tio år med aktivitetsersättning – en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.

I oktober 2011 fick Försäkringskassan ett uppdrag av regeringen att genomföra en studie av situationen för unga som beviljats aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringskassan ska också lämna förslag på hur samverkan kan effektiviseras.

Tio år med aktivitetsersättningPDF

Kognitiv förmåga och aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning har blivit vanligare bland både dem med låg kognitiv förmåga och bland dem med hög kognitiv förmåga. Sannolikheten för aktivitetsersättning har inte ökat bland dem med låg kognitiv förmåga jämfört med dem med hög kognitiv förmåga.

Det innebär i sin tur att den ökade förekomsten av unga vuxna med aktivitetsersättning troligtvis inte beror på dålig överensstämmelse mellan arbetslivets krav och kognitiv förmåga.

Resultaten visar också att en högre utbildning minskar sannolikheten att beviljas aktivitetsersättning oavsett kognitiv förmåga, vilket är intressant då det är en faktor som går att påverka i högre utsträckning än kognitiv förmåga.

Kognitiv förmåga och aktivitetsersättningPDF

Unga förtidspensionärer – Studie av sju europeiska länder.

I denna rapport jämförs regelverk och utveckling i Sverige med motsvarigheter i Danmark, Finland, Island, Norge, Nederländerna och Storbritannien.

Studien visar att den svenska utvecklingen inte är unik i ett internationellt perspektiv. I alla studerade länder utgör andelen förtidspensioner några procent av befolkningen i de aktuella åldersgrupperna.

I alla de studerade länderna är psykiska sjukdomar och syndrom den mest förekommande diagnosgruppen bland unga förtidspensionärer.

Unga förtidspensionärerPDF

Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga.

Det analys- och granskningsarbete som redovisas i denna rapport bekräftar hypotesen att en viss kategori unga på oklara eller felaktiga grunder placeras i särskola och därmed erhåller aktivitetsersättning.

Därefter löper individerna inom gruppen en förhöjd risk att bli beroende av bidrag även senare i livet, bland annat beroende på att de läkarutlåtanden om hälsotillstånd som ligger till grund för beslut om aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga uppvisar brister.

Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga.PDF

Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen.

Ett syfte med denna rapport är att beskriva den senaste utvecklingen av unga med aktivitetsersättning; vad som karaktäriserar den och hur den förhåller sig till utvecklingen i andra länder.

I rapporten analyseras också egenskaper och faktorer som påverkar sannolikheten att dels beviljas aktivitetsersättning, dels bli kvar med ersättning under lång tid, och hur dessa har utvecklats över tid.

Ett annat syfte med rapporten är att sammanfatta befintlig kunskap om möjliga orsaker till utvecklingen.

Unga med aktivitetsersättningPDF

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar

Individanpassat stöd med utrymme för tid, flexibilitet och bra bemötande samt samverkan med gemensam finansiering. Det är några framgångsfaktorer i arbetet med unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar som tas upp i rapporten.

MUCF har haft i uppdrag att beskriva och föreslå modeller för hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan förbättras.

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerarPDF

Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet?

Syftet har varit att granska om systemet med aktivitetsersättning är effektivt för att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

Riksrevisionens fokus har varit att tillföra ny kunskap om hur systemet med aktivitetsersättning fungerar, bland annat vad gäller samordning mellan olika aktörer, incitamentsstrukturer i systemet samt omprövning av rätt till ersättning för gruppen med permanent nedsatt arbetsförmåga.

Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet?PDF

Unga vuxna med aktivitetsersättning – risk för suicidförsök och suicid

Syftet med denna rapport är att få ökad kunskap om risken för suicidalt beteende bland unga vuxna med aktivitetsersättning och om det går att se några förändringar över tid.

Studien är den första i sitt slag i Sverige och rapporten visar att riskerna för suicidalt beteende är högre bland unga vuxna med aktivitetsersättning än bland dem utan.

Författarna konstaterar att unga vuxna med aktivitetsersättning löper stor risk för suicidalt beteende, vilket visar på ett stort behov av bättre preventiva insatser i form av regelbundna uppföljningar och individualiserade handlingsplaner.

Unga vuxna med aktivitetsersättningPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner