Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt uppföljningssystem för att kunna följa upp resultaten av finansiell samordning. Vi har döpt uppföljningssystemet till Uppföljning Finsam.

Nuvarande uppföljningssystem SUS kommer att upphöra 2023. För att du ska kunna följa utvecklingen av arbetet så kommer all information om det nya uppföljningssystemet samlas på den här sidan

Tidplan

Visar tidplan för uppföljning Finsam

 

Det här händer nu:

Utvecklingen av det uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam” pågår för fullt.
Vi utgår från behoven och arbetar agilt. För att kunna säkra upp att vi håller tidsplanen och att vi får med det viktigaste har vi delat in utvecklingsfasen i nio åttaveckors faser som har tydlig målsättning och leverans, så kallade ”inkrement”. Dessa avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.

I månadsskiftet oktober/november passerade vi milstolpen då vi levererade inkrement 1 som bestod i att ta fram en utvecklingsmiljö och en konceptuell design. Den konceptuella designen är en prototyp/skiss på hur vi vill att systemet ska se ut. Ni hittar en inspelning på den konceptuella designen här (från Nationella rådets temaseminarium 26 november).

I inkrement 2 arbetar vi med att ta fram funktionalitet för att lägga upp insatser och deltagare.

Filippa Wester Skogberg, delprojektledare

Nyheter

Demo

Konceptuell design
(inspelning från Nationella rådets temaseminarium (2021-11-26)
Utskrift av inspelningen Pdf, 83.4 kB.

Frågor och svar

SUS har brister och gammal teknik som gör att systemet inte går att utveckla vidare. Det har helt enkelt uppnått slutet av sin livscykel och utifrån det så behöver vi skapa ett helt nytt system.

Systemet ska ge uppgifter för nationell och lokal uppföljning. Vi bygger ett system som innehåller kvalitetssäkrade data, är enkelt att använda, går att utveckla efter behov och som bygger på transparens med öppna data som alla intressenter kan nå. Vi strävar också efter att göra behörighetsadministrationen och inloggningen enklare.

Systemet kommer inte att erbjuda dokumentation i individärenden. I dagsläget finns det inga juridiskt gångbara lösningar för att parterna ska kunna ha ett gemensamt dokumentationssystem. Det kommer inte heller att vara ett system för att rapportera brister i samverkansstrukturen.

Det kommer inte att vara någon automatisk överföring mellan systemen, så alla uppgifter som fortfarande är aktuella i SUS vid övergången till det nya systemet kommer att behövas registreras in manuellt.

SUS kommer att användas i nuvarande form under resterande del av 2021 och hela 2022. Det innebär att uppgifter från SUS kommer att ligga till grund för återrapportering till regeringen 2022 och 2023 och för förbundens årsredovisningar 2021 och 2022.

Under kvartal tre 2022 kommer alla förbund och de samverkande parterna att kunna påbörja sitt arbete med att lägga in data i det nya systemet. Vi kommer att återkomma längre fram om hur det ska gå till.

Från och med 2023 så kommer alla att registrera i det nya systemet. Det innebär att ingen ny data registreras in i SUS utan alla uppgifter registreras i det nya systemet.

Vi kommer att ta fram en användarhandledning som kommer att finnas tillgänglig på finsam.se. Vad gäller system- eller behörighetsfrågor så ser vi över hur vi kan förbättra supporten – det ska vara enkelt att få kontakt och få svar på de frågor som finns.

Vi kommer att skapa förutsättningar för nationella utbildningar för att alla ska få en grundläggande kunskap och förståelse för systemet. Därefter kommer vi, precis som idag, att erbjuda kontinuerliga utbildningar. Vi återkommer med ytterligare information när vi vet mer om hur det ska gå till.

Det som utvecklas nu är en första version som är en början på en längre produktutvecklingsresa. Systemet kommer att fortsätta att utvecklas över tid för att möta framtidens krav.

Den första versionen kommer framförallt att fokusera på grundläggande funktioner som uppfyller Försäkringskassans möjlighet till återrapportering till regeringen.

När Uppföljning Finsam och registreringen för mätpunkter i det förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ( Af/FK-samarbetet) är klart, så kommer SUS att stängas ned.

Nej, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att förenkla registrering av viktiga mätpunkter av det förstärkta samarbetet. Inriktningen är att mätpunkterna ska kunna registreras i respektive myndighets handläggningssystem. Statistik ska kunna hämtas på aggregerad nivå och användas i återrapporteringen av det förstärkta samarbetet till regeringen. SUS används tills det nya sättet att registrera är på plats.

De insatser som löper över 2023 kommer att behöva registreras på nytt manuellt.

Vi kommer inte kunna exportera över data automatiskt eftersom systemen är så pass olika. Datan i systemen är inte uppsatt på samma sätt.

När vi bygger Uppföljning Finsam behöver vi följa den finansieringsmodell som finns för finansiell samordning och den rekommendation som parterna gjort gällande ESF-medel.

Inloggning kommer att erbjudas för Sithskort, Efos, Bank-ID, och Af e-tjänstekort. I SUS finns möjlighet för SMS-inloggning, men det kommer inte att erbjudas i Uppföljning Finsam.

Vi rekommenderar de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Safari och Microsoft Edge. Webbläsaren Internet Explorer bör inte användas då den inte har prioriterats för Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner