Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam lanseras i vår

michael boman

Uppföljning Finsam kommer att driftsättas under våren nästa år.
– Vi hinner inte få fram ett nytt lagstöd utan kommer anpassa det nya uppföljningssystemet till den lagstiftning som finns idag.

Det var i samband med utvecklingen av det nya uppföljningssystemet som det kom fram att det finns brister i lagstödet för att dela personuppgifter mellan myndigheter.

– Vår generaldirektör Nils Öberg beslutade att inte driftsätta systemet innan det finns lagstöd på plats för det. Eftersom vi hela tiden har vetat att SUS inte längre kommer att kunna användas under 2023 har arbetet med att ta fram det nya uppföljningssystemet fortsatt i oförminskad takt.

– Nu har vi förstått att ett lagstöd dröjer och kommer därför behöva driftsätta de delar av det nya uppföljningssystemet som inte innehåller personuppgifter, säger Michael Boman, områdeschef på Försäkringskassan.

Michael Boman berättar att det nu pågår ett intensivt arbete för att hinna få fram ett system utifrån den lagstiftning som finns i tid idag innan det nuvarande uppföljningssystemet SUS slutar att fungera.

– SUS innehåller gammal teknik. I samband med att en ny teknisk plattform lanseras under våren 2023 kommer SUS inte fungera med den nya tekniken. Den har helt enkelt nått slutet på sin livscykel då den inte längre går att uppdatera.

– Det betyder att vi kommer att behöva lansera Uppföljning Finsam under våren 2023. Därför kommer det inte att ske någon rapportering i SUS efter årsskiftet förutom inrapportering av utfall för 2022 inför årsredovisning och återrapportering och all ny rapportering kommer att ske i Uppföljning Finsam. Med andra ord precis så som det var sagt från början, konstaterar Michael Boman.

Konsekvenser

Det blir ett enklare system än vad som var tänkt från början.

– Vi ser att det här kommer att få konsekvenser för såväl Försäkringskassans återrapportering som för samordningsförbundens möjligheter att följa sina insatser så som det beskrivs i Finsamlagen.

– Det kommer inte längre gå att följa deltagare på personnivå och det får konsekvenser för förutsättningarna att dra slutsatser kring vilken effekt som insatserna har haft, säger Michael Boman.

Under hösten kommer Försäkringskassan föra en dialog med Uppföljning Finsams referensgrupp, NNS och förbundscheferna om situationen som uppstått och om vilka följder det får.

– Samtidigt pågår ett arbete kring personlagstiftningen på olika håll till exempel kring datadelning inom offentlig förvaltning. Skulle lagstödet förändras kommer vi att kunna lansera de redan utvecklade delarna inom Uppföljning Finsam, säger Michael Boman.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner