Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella rådet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella rådet är ett samverkansforum för att

 • skapa samsamsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning
 • vara ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor
 • erbjuda stöd för kunskap, kompetens och utveckling
 • stärka den finansiella samordningen.

Nationella rådets målsättning 2019–2022

Skapa förutsättningar för att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete:

 • Stödja samverkan mellan parterna.
 • Finansierade insatser utvecklas och genomförs med god kvalitet.
 • Att medel för finansiell samordning nyttjas och kommer medborgaren till del.
 • Alla finansierade insatser registreras i SUS.
 • Stödja samordningsförbundens arbete med uppföljning och utvärdering.
 • Verksamhet och resultat är kända internt och externt.
 • Bidra med omvärldskunskap och bevaka dess påverkan för den finansiella samordningen.
 • Alla kommuner och regioner i Sverige ska ingå i samordningsförbund.
 • Vi ska tillvara digitaliseringens möjligheter.

Om nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen bereder ärenden till Nationella rådet och står för det operativa stödet till samordningsförbunden. Arbetsgruppens uppgift är att:

 • Föra dialog med samordningsförbunden och parterna för att bidra till utveckling av finansiell samordning.
 • Bereda principiella och strategiska frågor till rådets möten.
 • Bistå samordningsförbunden med svar på övergripande frågor av juridisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär.
 • Bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
 • Arbeta enligt aktuell kommunikationsplan.
 • Bidra till utvecklingen av uppföljning och analys.
 • Stödja bildande av nya förbund
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner