Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella rådet

Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner som ger ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning. Syftet med rådet är också att ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella rådet är ett samverkansforum som;

 • skapar samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning
 • är ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor
 • erbjuder stöd för kunskap, kompetens och utveckling
 • stärker den finansiella samordningen.

Nationella rådets målsättning

Nationella rådet vill skapa förutsättningar för samordningsförbunden att genom den finansiella samordningen lyckas i sina uppdrag att, via parterna, ge individer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Genom att;

 • Stödja i tolkning och tillämpning av lag och förordning via Kunskapsstödet
 • Genomföra utbildningar
 • Anordna finsamkonferens
 • Stödja i användningen av Uppföljning Finsam
 • Följa upp medelstilldelningen

Nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen utreder och bereder ärenden till Nationella rådet och står för det operativa stödet till samordningsförbunden. Utredningarna görs tillsammans med de sakkunniga hos parterna.

Arbetsgruppen:

 • För dialog med samordningsförbunden och parterna för att bidra till utveckling av finansiell samordning.
 • Bereder principiella och strategiska frågor till rådets möten.
 • Bistår samordningsförbunden med svar på övergripande frågor av juridisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär.
 • Bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
 • Arbetar enligt aktuell kommunikationsplan.
 • Bidrar till utvecklingen av uppföljning och analys.
 • Stödjer bildande av nya förbund
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner