Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
Bild på Mikael Jung, förbundschef i Malmö

Mikael Jung, förbundschef i samordningsförbundet Finsam i Malmö

Hälften kom till arbete eller studier

På tre år har drygt hälften av de 4 000 Malmöbor som deltagit i insatsen Malmökraften 2.0 gått till arbete eller studier.
– Vi ser också att det gick snabbare än för kontrollgruppen inom Jobb- och utvecklingsgarantin, säger Patrik Waaranperä från Sweco som presenterade de första utvärderingsresultaten på Malmökraftens spridningskonferens förra veckan.

I Malmökraften arbetar ett 40-tal handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmöstad tillsammans i Arbetsförmedlingens lokaler.

– I tio team arbetar arbetsförmedlare, arbetsmarknadssekreterare, socialsekreterare tillsammans. Vid behov knyter de också till sig vårdamordnare och studie- och yrkesvägledare. Försäkringskassan arbetar i ett särskilt team tillsammans med arbetsmarknadssekreterare och kan också ge konsultativt stöd till de andra teamen, säger Mikael Jung, förbundschef för Finsam i Malmö.

Malmökraften startade 2018 efter att parterna i samordningsförbundet Finsam i Malmö hade kartlagt sina gemensamma behov.
– Vi hade utmaningar med hög långtidsarbetslöshet och efterfrågan på arbetskraft samtidigt, en hög besöksfrekvens på vårdcentraler utan tydliga kopplingar till ohälsa, samtidigt som det saknades bra insatser för långtidssjukskrivna, säger Mikael Jung.

Nina Aronsson huvudprojektledare Malmökraften

Nina Aronsson, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen tog initiativet till en gemensam kraftsamling för att samordna insatserna ur ett helhetsperspektiv.

– Målet är att vi tillsammans ska stödja fler Malmöbor till egen försörjning, samtidigt som vi underlättar kontakterna med myndigheterna, säger Nina Aronsson som är huvudprojektledare på Arbetsförmedlingen.

Fler kom till arbete

I januari 2020 förlängdes projektet och blev Malmökraften 2.0. Nu snart tre år och en pandemi senare visar en utvärdering från Sweco att Malmökraften i stort sett kommer att nå alla sina mål.

Patrik Waarenpäri, Sweco

Patrik Waarenpäri, Sweco

– Genom att jämföra Malmökraftens deltagare med en kontrollgrupp med deltagare från Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti i en effektutvärdering kan vi se att det är fler som går till arbete och studier och att de gör det snabbare i Malmökraften säger Patrik Waaranperä, Sweco.

Resultaten som ännu så länge är preliminära visar också att det går lika bra för män som kvinnor. Däremot går det betydligt bättre för de deltagare med utomeuropeisk bakgrund som deltagit i Malmökraften jämfört med kontrollgruppen.

– Det här ger oss anledning att analysera vidare vilka individer som särskilt passar för insatsen och också om den är hållbar över tid, säger Patrik Waaranperä.

Tilltro till individen och samhällets resurser

Malmökraften har inte bara inneburit att fler Malmöbor har kommit i arbete, genom att arbeta tillsammans har handläggarna fått en ökad förståelse och tilltro till samhällets resurser.

– Vi har fått en helt annan förståelse för varandras regelverk. Istället för att arbeta i stuprör, sparar vi tid på att träffa individen tillsammans för en första kartläggning. Det skapar en drivkraft för deltagarna när vi arbetar teambaserat, säger en av handläggarna i projektet.

En annan viktig del är tron på individens förmåga och parallella insatser som utgår från BIP-metodiken. Deltagare arbetstränar, går på sfi, får vård och besöker arbetsplatser under sin tid i projektet.

Adnan Buhic

Adnan Buhic, Malmö stad

–Redan i första mötet sker en matchningsprocess där vi ser till varje individs förmågor och vad de själva vill, säger Adnan Buhic, från Malmö stad.

– Vi arbetar med modifierad variant av Supported Employment där vi jobbar efter en trestegsmodell som handlar om att kartlägga, finna och sedan behålla ett arbete. Genom nära kontakter med såväl deltagare som arbetsgivare kan vi matcha rätt person till rätt arbete, säger Adnan Buhic.

Angelica Nilsson

Angelica Nilsson, Försäkringskassan

Försäkringskassan arbetar med långtidssjukskrivna som varit borta från arbete under i cirka två till upp mot 20 år.

– De har ofta en komplex livssituation med många vårdkontakter. Det finns inga insatser för den här målgruppen i ordinarie arbete eftersom de inte når upp till att kunna arbetsträna minst 25 procent som är kravet för att kunna delta i det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen, säger Angelica Nilsson, försäkringsutredare.

– Genom Malmökraften har vi kunnat etablera ett samarbete med Malmö stad så att vi kunnat erbjuda den här gruppen arbetsträningsplatser. Vi hoppas verkligen att Malmökraften får fortsätta eftersom det här är en glömd grupp som behöver stöd för att komma vidare, säger Angelica Nilsson.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner