Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Fyrpartssamverkan är outnyttjad resurs!

Bild på Liv Nordström, Mälardalens universitet

Liv Nordström har utvärderat de myndighetsgemensamma teamen i Södertälje och Östra Södertörn.

Liv Nordström, doktorand vid Mälardalens universitet, har utvärderat myndighetsgemensamma team vid samordningsförbunden i Södertälje och Östra Södertörn:
– Den kunskap som finns inom teamen borde användas på ett mer strukturerat sätt för att identifiera ”glapp” i välfärdssystemen, säger Liv Nordström.

Fyrpartssamverkan eller myndighetsgemensamma team (MTG) som de också kallas, är en vanlig form av samverkan inom samordningsförbund. I de myndighetsgemensamma teamen i Södertälje och i Resursrådet i Östra Södertörn möter representanter från de fyra parterna deltagare som behöver få ett samordnat stöd. I mötet ser man på vad som har gjorts hittills och föreslår en planering framåt.

– Samtliga deltagare som jag har intervjuat har upplevt mötet med teamet som väldigt positivt. De har blivit sedda och bemötta på ett respektfullt sätt. Många gånger har de också fått svar på frågor om regelverket och blivit mer insatta i sin egen situation, säger Liv Nordström.

Utsatt målgrupp

Samtidigt har inte deltagarna några särskilda förväntningar på mötet, eftersom de inte alltid vet vad som är syftet med det.

– Det är människor som ofta bollats runt mellan myndigheterna, det kan ha varit sjuka länge eller ha andra problem som gör att de inte kommit ut i arbetslivet.

Många har provat olika former av rehabilitering, fast de egentligen inte trott på att de skulle leda någon vart.

– De vill inte verka ”svår” eller på något sätt äventyra sin ersättning, säger Liv Nordström.

Flera misslyckanden leder ofta till en frustration över sin livssituation samtidigt som de inte ser vägen framåt.

– De beskriver sig själva som ”hopplösa fall” trots att i stort sett alla intervjuade vill leva ett aktivt liv, men på sina egna villkor, konstaterar Liv Nordström.

Outnyttjad potential

Att regelverket inte alltid hjälper individer som har komplexa problem är också något som kommer fram i intervjuer med teammedlemmar och remittenter.

– Alla är överens om att samverkan är viktig för att komma framåt i rehabiliteringen för den här målgruppen som ofta står långt från arbetslivet. Genom att se på individen ur ett helhetsperspektiv kan man överbygga hindren som finns i regelverken och bygga ”broar” mellan systemen. Att det finns en överenskommen struktur leder också till att samverkan blir av, annars är det lätt att det prioriteras bort.

Liv Nordström menar att de myndighetsgemensamma teamen skulle kunna användas på ett mer strategiskt sätt för att fånga de här problemen men också komma med förslag på lösningar.

– Teamen som arbetar nära individen bygger upp en stor kännedom om hur välfärdssystemet fungerar och om det stöd som de olika organisationerna ger. Den kunskapen borde kunna användas på ett mer strukturerat sätt för att fånga ”glappen” i välfärden men också komma med förslag på lösningar, säger Liv Nordström.

Olika förutsättningar för team-medlemmarna

Utvärderingen visar att det finns skillnader mellan teammedlemmarnas mandat och hur deras organisation tar till vara på den kunskap som finns.

– Vissa organisationer har ett system för att ta tillvara på den kunskap som teammedlemmen får. Det kan handla om att de regelbundet berättar om arbetet i samband med APT-möten och fungerar som ett stöd för sina kollegor i samverkansfrågor. Andra vittnar om hur de tvingas prioritera sin hemmaorganisations uppdrag i första hand och inte har något större stöd för hur de ska hantera de frågor som de möter. Som representant förväntas de ha kunskap om hela sin organisation, något som är omöjligt i praktiken, menar Liv Nordström.

Att bygga ett fungerande team

Vissa team har under perioder saknat representation från någon part vilket har påverkat teamarbetet negativt.

– Teamen lyfter personkontinuitet som en förutsättning för att kunna utveckla ett bra arbetsklimat och lyckas i uppdraget. Det krävs både tid och möjlighet till gemensam reflektion för att bygga tillit till varandra.

– Teamen trycker också på vikten av att det är ”rätt personer” med teamet för att skapa ett bra teamarbete. Det är viktigt att det finns en vilja hjälpa individen, fokusera på lösningar och visa respekt och nyfikenhet. Det handlar om att kunna möta olika människor som befinner sig i svåra livssituationer, säger Liv Nordström.

Svårt att mäta effekter

Utvärderingen lyfter också problemen med att kunna visa på effekten av de myndighetsgemensamma teamen.

– Teammedlemmarna får i regel inte veta vad som händer med de människor de möter eftersom de bara ger en rekommendation till den remitterande handläggaren. Sen är varje människa unik och lösningarna ser därför olika ut.

Liv Nordström konstaterar att myndighetsgemensamma team fyller en viktig funktion om de får rätt förutsättningar.

– Myndighetsgemensamma team kan öppna upp nya vägar för individen eftersom teammedlemmarna kan lyssna förutsättningslöst utan att behöva driva sin organisations agenda. Utvärderingen visar också på vikten av att ha stöttning från cheferna hos parterna, säger Liv Nordström.

Utvärdering av myndighetsgemensamt team i Södertälje   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(länk till Samordningsförbundet i Södertälje)

Utvärdering av Resursrådet i Samordningsförbundet Östra Södertörn  Pdf, 725.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bättre i min yrkesroll, filmad intervju med David och Patricia i Resursrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Länk till Youtube)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner