Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där, Martin!

Porträtt på Martin Jonasson

Sedan 1 februari är Martin Jonasson ordförande i Nationella rådet. En post som nu åter blivit hans när Försäkringskassan förändrar sin organisation.
Jag ser fram emot att åter få arbeta med detta spännande och viktiga uppdrag, säger Martin Jonasson.

Hur ser du på uppdraget som ordförande i Nationella rådet?

– Det är ett väldigt viktigt och spännande uppdrag där vi har möjlighet att tillsammans bidra till en fungerande samverkansstruktur som i förlängningen hjälper individen framåt i sin rehabilitering.

Vilka områden ser du är viktiga för Nationella rådet att jobba med 2023?

– Jag har precis tillträtt så egentligen skulle jag vilja få återkomma längre fram och berätta mer, men det jag kan säga är att vi har många frågor på vårt bord.

– Vår ambition är kunna ge ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning och ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig. Under senaste året har vi bland annat tagit fram ett informationsmaterial som vi kommer att sprida inom våra organisationer. Vi håller också på att ta fram en helt ny grundutbildning. Sen hoppas jag förstås få träffa många under Finsamkonferensen i Halland!

Du har också bytt tjänst på Försäkringskassan och är numera chef på Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga (FV). Nyligen förändrades också Försäkringskassan sin organisation så att ansvaret för Finsam flyttades FV. Hur tror du att det kommer att påverka Finsamfrågorna?

– Så lite som möjligt hoppas jag, eftersom vi inom FV arbetar med de här frågorna sedan tidigare där samverkan genom samordningsförbund är en viktig del av vår verksamhet. Mitt område ansvarar för bland annat förmånerna Aktivitetsersättning och Sjukersättning. Jag har också tidigare varit chef för det område inom avdelningen för sjukförsäkring som hade ansvar för Finsamfrågorna.

Nu ska uppföljning Finsam snart driftsättas, men utan personuppgifter. Hur ser du på det aktuella läget?

– Utgångspunkten för Försäkringskassans arbete med att ta fram Uppföljning Finsam har varit att skapa ett mer användarvänligt system. Det nya uppföljningssystemet kommer att kunna ge en bra bild av vilka insatser som finns, budget och utfall. Tyvärr har vi under arbetets gång blivit varse att det lagstöd som finns är allt för bristfälligt för att vi ska kunna hantera personuppgifter och det är nu en viktig fråga att arbeta vidare med.

Nu står vi inför att Uppföljning Finsam ska driftsättas. Vad behöver förbunden tänka på?

– Försäkringskassan har precis skickat ut information om behörighetsprocessen till alla förbundschefer via Uppföljning Finsams funktionsbrevlåda. Processen ser lite olika ut och vi hoppas att förbunden kan hjälpa oss att nå ut med informationen till alla de som behöver får den.

– Uppföljningsfliken på finsam.se kommer att bli ingången till det nya uppföljningssystemet där du som användare loggar in i systemet. Finsam.se har nyligen uppdaterats med information om behörighetsprocessen.

Vad händer med SUS och webbplatsen susam.se?

– Vi räknar med att SUS för Finsam kommer att stängas ner sista april och lite senare kommer också susam.se att släckas ner. Motsvarande information om Uppföljning Finsam läggs istället på finsam.se.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner