Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Här hittar du tidigare statusrapporter

November 2022:

Uppföljning Finsam kommer att lanseras under våren 2023.

Eftersom ett nytt lagstöd dröjer kommer det nya uppföljningssystemet anpassas till den lagstiftning som finns idag och vi kommer därför driftsätta de delar av det nya uppföljningssystemet som inte innehåller personuppgifter. Under hösten kommer Försäkringskassan föra en dialog med Uppföljning Finsams referensgrupp, NNS och förbundscheferna om situationen som uppstått och om vilka följder det får.

Juni 2022:

Arbetet med att ta fram ett nytt uppföljningssystem för att kunna följa upp resultaten av finansiell samordning blir försenat på grund av oklarheter och problem i sekretesslagstiftningen och i möjligheten att hantera personuppgifter mellan myndigheterna. Försäkringskassan kommer inte kunna driftsätta det nya uppföljningssystemet förrän dessa oklarheter lösts ut. Tills vidare kommer uppföljningen att fortsätta ske i SUS.

Utvecklingen av det nya systemet fortsätter men med en justerad tidsplan.

Andreas Öberg, projektledare

April 2022:

Vi delat in utvecklingsarbetet i nio åttaveckors faser, så kallade ”inkrement”. Varje inkrement har en tydlig målsättning och leverans. De avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.

Nu har vi avslutat utvecklingen i inkrement 3 där vi har lagt fokus på roller, behörigheter och inloggning till det nya systemet. Samtidigt har vi kommit långt i utveckling av de olika registreringar som ska kunna göras i det nya systemet. Exempelvis har vi jobbat med utveckling av möjligheten att registrera ett samordningsförbund samt registrering av deltagare i insatser, med alla parametrar som behöver finnas för att kunna återrapportera resultaten. När utvecklingen nu går in i nästa fas så kommer vi att få en klarare bild av hur det nya systemet kommer att se ut och vi kan testa att de olika funktionerna fungerar. Vi startar i dagarna inkrement 4 där vi kommer fortsätta utveckla inloggning för de olika behörigheterna samt registreringar av budget och insatser.

Tzafrir Elkin, produktägare

Januari 2022:

Vi har vi delat in utvecklingsarbetet i nio åttaveckors faser, så kallade ”inkrement”. Varje inkrement har en tydlig målsättning och leverans. De avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.

Nu har vi kommit in i inkrement 3 där vi arbetar med att ta fram en första testdesign. Projektet arbetar med delar som rör inloggning, behörighet och roller i det nya systemet. Det är mycket som behöver hållas samman, allt från blanketter till de lagar vi har att förhålla oss till för att ta det vidare till utvecklingsbara aktiviteter inom det nya systemet. Under första kvartalet kommer vi också att gå igenom alla de tillgänglighetskrav som finns.

Filippa Wester Skogberg, delprojektledare

November 2021:

Utvecklingen av det uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam” pågår för fullt.
Vi utgår från behoven och arbetar agilt. För att kunna säkra upp att vi håller tidsplanen och att vi får med det viktigaste har vi delat in utvecklingsfasen i nio åttaveckors faser som har tydlig målsättning och leverans, så kallade ”inkrement”. Dessa avslutas alltid med en demo och acceptans av utvecklad funktionalitet.


I inkrement 2 arbetar vi med att ta fram funktionalitet för att lägga upp insatser och deltagare.Filippa Wester Skogberg, delprojektledare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner