Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Begrepp

Här har vi samlat några begrepp som förekommer inom den finansiella samordningen

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som syftar till att hjälpa sjuka, skadade eller funktionshindrade människor att återvinna bästa möjliga förmåga i olika aktiviteter och att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Rehabilitering är ingen klart definierad eller exakt avgränsad verksamhet utan bedrivs i någon form av olika aktörer inom ramen för olika myndigheters eller organisationers ansvarsområden, t.ex. socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården.

Samverkan

För att underlätta samarbetet behövs en samverkan mellan parterna som undanröjer hinder för samarbetet. Det kan vara att stimulera de personer som ska samarbeta genom olika incitament. Det kan också vara att ha god kännedom om respektive parts uppdrag och förutsättningar för samarbete. Samverkan sker på en organisatorisk nivå.

Samordning

I den finansiella samordningen är det individens behov och samhällets krav som styr resurstilldelningen. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst nytta för individen och samhället och att fördela resurserna till de insatser som främjar samarbetet.

Parter

I den finansiella samordningen är parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Förbundsmedlem

När ett samordningsförbund bildas blir kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medlemmar i förbundet. Antalet medlemmar i ett förbund kan vara större än antalet parter eftersom flera kommuner och regioner kan vara medlemmar i ett och samma förbund.

Styrelse

Styrelsen är ansvarig för förbundets verksamhet. De ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, hur samordningsförbundet ska ledas och organiseras samt besluta om finansiering av insatser. Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare.

Verkställande tjänsteman/ förbundschef

Styrelsen utser en tjänsteman som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Den vanligaste titeln är förbundschef vilket också är den
benämning som används i detta kunskapsstöd.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner