Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Parternas ansvar för rehabilitering

I Sverige ligger ansvaret för rehabilitering på flera aktörer. Det sektoriserade ansvaret kan göra att människor hamnar i en gråzon mellan de olika aktörernas ansvarsområde. Genom Finsamlagen kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen stödja individer som har ett behov av rehabilitering från flera parter samtidigt.

Aktörernas uppdrag i rehabiliteringsprocessen

Försäkringskassan

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan vara i behov av rehabilitering för att kunna arbeta. Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

Försäkringskassan ska i samråd med individen se till att hens behov av rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Om individen medger det, ska Försäkringskassan samverka med hens arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som berörs i det enskilda fallet. Försäkringskassan ska verka för att dessa organisationer och myndigheter, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av individen. Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska skäl.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. Insatserna ska leda till att individerna ska finna, få, behålla eller återgå till anställning. Arbetet ska präglas av långsiktighet och av att sätta den enskilde individens och tänkbara arbetsgivares perspektiv i centrum.

Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinderfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Detta är nationellt sammanhållet, med en statlig finansiering och med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. Arbetsförmedlingens ansvar är att tillhandahålla service till både arbetssökande och arbetsgivare, främst genom avtalad regi eller i extern regi genom samverkanslösningar. Vissa insatser kan ske i egen regi.

Hälso- och sjukvården

Regionerna ansvarar bland annat för hälso- och sjukvården. De arbetar för att hela befolkningen ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Det är reglerat i lagen att de som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ha företräde till vården.

I hälso- och sjukvården ingår också förebyggande insatser och rehabilitering. Då samverkan är en viktig del, men även när det handlar om sjukskrivning, det vill säga kommunikation med arbetsgivare, Försäkringskassan och andra aktörer. Sedan 2020 är koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter lagreglerade och betyder individuellt stöd, intern samordning och extern kontaktfunktion.

Regionerna är självstyrande. De både beslutar och verkställer den politik som ska bedrivas inom deras respektive område.

Socialtjänsten

En kommun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. I Sverige finns 290 kommuner. Genom socialtjänstlagen regleras kommunens ansvar för bland annat äldre människor, personer med funktionshinder, barn och unga samt personer med missbruksproblem. Socialtjänstens övergripande mål är att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ansvarar för den enskildes sociala rehabilitering i enlighet med socialtjänstlagen. Med social rehabilitering menas råd, stöd, service, sysselsättning och behandling.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner