Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Uppföljning Finsam.

Om du saknar någon fråga, hör av dig till funktionsbrevlådan uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se


Ja, som förbundsadministratör kan du registrera uppgift om antal deltagare både i strukturövergripande insatser och i individinriktade insatser.


Ett personuppgiftsbiträdesavtal behövs när ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

Det vill säga när du som Förbundsadministratör ska koppla en deltagaransvarig till Uppföljning Finsam gör du det för Försäkringskassans räkning.

Försäkringskassan = personuppgiftsansvarig

Förbundsadministratör = personuppgiftsbiträde

Namn på deltagaransvarig = personuppgift

Koppla en deltagaransvarig = behandling av personuppgift


Nej, en beställare av behörigheter har ingen tillgång till systemet.


Ordföranden för förbundsstyrelsen kan bli beställare av behörigheter och kan som behörig företrädare skriva under egen ansökan.


De inloggningslösningar som kommer vara tillgängliga är Efos, Af e-tjänstekort, Mobilt BankID och BankID.


Vi rekommenderar de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Safari och Microsoft Edge. Webbläsaren Internet Explorer bör inte användas då den inte har prioriterats för Uppföljning Finsam.


Du kan inte längre logga in och komma åt data i SUS. Om någon behöver tillgång till data från SUS skickas en förfrågan till statistikenheten@forsakringskassan.se. Försäkringskassan hanterar begäran om uppgifter och eventuell kostnad kan tillkomma.


Behörigheten söks alltid av den organisation där du är anställd. Oavsett var du är anställd är det beställare för din organisation som söker behörighet för dig. På blanketten 9480 Beställning användare i Uppföljning Finsam Pdf, 724.3 kB, öppnas i nytt fönster. anges det förbund där du ska ha uppdrag som förbundsadministratör.


Uppgifter om tilldelade medel och budget för insatser bör läggas in så tidigt som möjligt för året. Detta för att information om insatser som är finansierade av samordningsförbundet ska vara korrekt och uppdaterad i systemet.


Det är en och samma insats och man registrerar finansieringen genom att svara ja på frågan om insatsen delfinansieras av ESF-medel.


Om ett förbund får medel från ESF+ som delfinansierar en insats ska det anges under uppgifter om insatser (svara ja på frågan om insatsen delfinansieras av ESF-medel).


Den enda finansiering som är möjlig utöver parternas är medel från ESF+.
Se Finansiering från parterna


Administrativa kostnader är kostnader för att driva förbundet. Här ingår kostnad för förbundschef och annan kanslipersonal samt styrelse. En närmare beskrivning finns i anslutning till att uppgiften registreras i systemet, där står:

Administrativa kostnader kan vara:

  • samordningsförbundets lokalkostnader som hyra, städning, telefonräkningar och kontorsmaterial
  • personalkostnader som utbildning, kompetensutveckling och löner för förbundschefer och andra som anställts av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, ekonomitjänster
  • kostnader för informationsmaterial och utvärderingar

Även kostnader för konferenser ingår i personalkostnader.


Ja, det är en administrativ kostnad. Det är förbundets uppgift att utvärdera insatserna.


När du registrerar en insats ska du välja en eller flera målgrupper. Följande alternativ finns:

  • Unga
  • Kvinnor (kommer ändras till Enbart kvinnor)
  • Män (kommer ändras till Enbart män)
  • Unga med funktionsnedsättning
  • Unga med aktivitetsersättning
  • Långtidssjukskrivna
  • Ingen specifik målgrupp

Om insatsen inte har någon specifik målgrupp, det vill säga målgruppen är kvinnor och män 16–64 år, då väljer du Ingen specifik målgrupp. Detta alternativ ska inte kombineras med något annat. Vänder sig insatsen till enbart kvinnor eller män välj något av dessa alternativ. Unga med funktionsnedsättning, Unga med aktivitetsersättning och Långtidssjukskrivna väljs om någon/några av dessa är en prioriterad målgrupp för insatsen. Detta är istället för den märkning av insatser som gjordes i SUS.

Målgrupp ska anges om målgruppen är prioriterad för insatsen. Det behöver inte enbart vara individer som är i vald prioriterad målgrupp, men den övervägande delen av deltagarna bör vara den prioriterade målgruppen.


Målgruppen Unga innefattar åldersspannet 16–29 år. När Försäkringskassan tar ut statistik till återrapporterna är unga upp till 29 år.


Det som följs upp är totalt antal deltagare i en insats under året. Det vill säga, hur många deltagare har fått ta del av insatsen under aktuellt år. Det innebär att alla nya deltagare under året ska registreras samt pågående deltagare vid årsskiftet. Deltagare som fortsätter i insatsen över årsskiftet måste registreras på nytt för att komma med i statistiken nästkommande år. Deltagare avslutas inte i systemet.

 

Man ska sträva mot att så långt som möjligt registrera unika deltagare. Om du har en utbildning på 5 tillfällen med 10 unika deltagare som deltar vid varje tillfälle, ska du inte registrera 50 deltagare, utan det är dessa 10 unika deltagare som får utbildning. Men om du t.ex. har större frukostmöten / dialogforum där deltagarna varierar, både personer som varit med förut och nya, så kan du registrera deltagarna vid varje mötestillfälle. Här behöver deltagarna inte vara unika.


I nuläget finns det ingen möjlighet att själv ta fram data för andra förbunds insatser. Sammanställd data kommer efterhand publiceras på finsam.se.


Ingenting har tagits bort av den funktionalitet som utvecklades, utan det paketerades och sparades undan. Det kommer dock att krävas analys och anpassning då systemet har förflyttat sig sedan funktionaliteten stoppades i oktober förra året.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner